تماس با ما
چاپ

آدرس : رشت - بلوار امام خمینی - روبه روی هتل پردیس - معاونت آموزشی دانشگاه - کد پستی : 4188794755

  

نام حوزه

تلفن

دورنگار

پست الکترونیک

معاونت

مرکز تلفن 01333328845
013-3331769 
01333345308
01333345307 
013-33328845 
01333334289 
 داخلی 317 مستقیم دفتر معاونت : 33323444
 

 013-33328843 

 

amouzesh@gums.ac.ir 

مدیر امور آموزشی 

013-33328845
 داخلی 200 -201
مسئول دفتر 201 

013-33324287 

modiramouzesh@gums.ac.ir

مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 013-33328845
داخلی 300
310
309
311 و  302
330 
342 

edc@gums.ac.ir

 مدیر امور هیئت علمی
013-33328845  
داخلی 323
320
339
338 
  
 امور مالی 
013-33328845  
داخلی 325 و 206 
  
دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی

013-33328845  
داخلی 303
306

cme@gums.ac.ir

اداره پذیرش و ثبت نام

013-33328845
داخلی 205
 

 

paziresh@gums.ac.ir

اداره تحصیلات تکمیلی

داخلی 221

 208

 203

 

takmiligums@gums.ac.ir

اداره دانش آموختگان

013-33328845  
داخلی 213

 220

227 

 

graduated@gums.ac.ir

سامانه دانش آموختگان 
اداره آمار و خدمات ماشینی
(پاسخگوی مشکلات  کلیه نرم افزار های تحت وب )
 013-33328845
داخلی 209 - 210-211
مسئول IT : داخلی 316

             

itamouzesh@gums.ac.ir

دبیرخانه  
013-33328845
 
216
217 
 
 
  
 دبیرخانه هیت علمی
013-33328845
 
328
 
  
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/11/16