جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
مديريت محتوا
 

 

1 – جلسه کمیته ی محرومیت از مطب و حق التدریس

93/1/25

2 – دومین جلسه کمیته ی محرومیت از مطب و حق التدریس

93/8/27

 3– سومین جلسه کمیته ی محرومیت از مطب و حق التدریس94/2/13 
 4– چهارمین جلسه کمیته ی محرومیت از مطب و حق التدریس 
94/8/5
5– پنجمین جلسه کمیته ی محرومیت از مطب و حق التدریس
 
95/2/28
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/20
 
 جلسه معادلسازی فعالیت های هفتگانه اعضای محترم هیأت علمی
 
 

ردیف

دستور جلسه

تاریخ

اولین جلسه

-         واحد موظفی اعضای هیأت علمی

-         نحوه محاسبه حق محرومیت از مطب ( 30% و 70%)

-         حق التدریس

93/11/28

 اولین جلسه سال 95
بررسی فعالیت های هفتگانه اعضای محترم هیئت علمی
 95/2/6
دومین جلسه سال 95 نحوه معادلسازی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، اجرائی اعضای محترم هیئت علمی
 95/2/14
سومین جلسه سال 95
بررسی فعالیت های هفتگانه اعضای محترم هیئت علمی   95/2/19 
...
دهمین جلسه سال 95
بررسی فعالیت های هفتگانه اعضای محترم هیئت علمی 
95/4/20
 هفدهمین جلسه سال 95بررسی فعالیت های هفتگانه اعضای محترم هیئت علمی
 
95/7/18
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/07/18