جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
مديريت محتوا

پیش نویس آیین نامه پرداخت حق مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه

مقدمه :

   با استناد به قانون تشکیل هیأت های امنای دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس بند ل ماده ٧ از وظایف و اختیارات هیأت امناء در خصوص تعیین میزان پرداخت حق تحقیق، حق تدریس، حق ترجمه، حق تألیف، حق مسکن و نظایر آن، پیش نویس آیین نامه پرداخت حق مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه به شرح زیر تنظیم شده است.

 

ماده یک : تعریف حق مسکن

    حق مسکن به بخشی از اجاره بهای مسکن و مال الرهانه اطلاق می شود که برای مدت محدود به صورت ماهانه به منظور کمک به عضو هیئت علمی که فاقد مسکن است، پرداخت می گردد.

 

ماده دو: مشمولین آیین نامه

    کلیة اعضاء هیئت علمی شاغل در دانشکده ها، سازمان مرکزی، واحد ها و مراکز تابعه دانشگاه اعم از رسمی،  پیمانی یا قراردادی (تعهدات قانونی و ....) که واجد سه شرط زیر، با رعایت کلیه مفاد این آیین نامه مشمول دریافت حق مسکن می شوند:

1-       عضو و افراد تحت تکفل مشتمل بر همسر، فرزندان و سایر دارای هیچ نوع مسکن ملکی در محل جغرافیایی خدمت نباشند.

تبصره 1: چنانچه متقاضی یا همسر و فرزندان تحت تکفل وی دارای زمین یا مسکن شخصی باشند و قصد احداث ساختمان یا تعمیر آن را داشته باشند، حداکثر به مدت دوسال از تاریخ صدور پروانه یا شروع تعمیر ، عضو می تواند از حق مسکن استفاده کند.

تبصره 2: به اعضای محترم هیات علمی که بعد از عضویت هیات علمی این دانشگاه، موفق به خرید ملک حتی در خارج از منطقه جغرافیایی شدند، این تسهیلات تعلق نمی گیرد.

٢- عضو و افراد تحت تکفل نباید در گذشته از تسهیلات خرید مسکن. مسکن سازمانی و حق مسکن اعضای هیأت علمی استفاده کرده باشند و یا منزل سازمانی در اختیار داشته باشد.

3-  عضو در واحد های تابعه دانشگاه مشغول به خدمت باشد .

ماده سه : مدت بهره مندی از امتیازات این آیین نامه

    مدت اجرای این آیین نامه برای هر عضو هیئت علمی واجد شرایط از تاریخ اولین پرداخت حداکثر پنج سال می باشد.

 تبصره1: سالیانه واجدشرایط بودن اعضای محترم هیات علمی برخوردار از حق مسکن بررسی و در صورت تائید مجدد در سال بعد برقرار می شود.

ماده چهار: زوج هیأت علمی

درصورتی که زن و شوهر هر دو عضو هیأت علمی باشند، حق مسکن فقط به یک نفر تعلق می گیرد.

 

ماده پنج: قطع پرداخت

    چنانچه عضو از محل خدمت دانشگاه منتقل یا مأمور به سایر دستگاه ها، یا از خدمت بازنشسته، مستعفی یا اخراج شود. حق مسکن وی بلافاصله قطع می شود.

ماده شش: ضمانت اجرا

    در صورتی که مشخص شود عضو هیئت علمی استفاده کننده از تسهیلات این آیین نامه یا هریک از افراد تحت تکفل ایشان با توجه به مفاد این آیین نامه واجد شرایط لازم برای دریافت حق مسکن نبوده است، علاوه بر این که  نام ایشان از فهرست استفاده کنندگان از تسهیلات مقرر حذف می شود با احراز عدم استحقاق، ملزم به عودت وجوه دریافتی از این تاریخ نیز می باشد.

 

ماده هفت: مبلغ قابل پرداخت

    حق مسکن قابل پرداخت در هر ماه با احتساب معادل مبلغ ماهیانه مال الرهانه که براساس عرف مسلم بازار تعیین می شود،  به شرح زیر محاسبه می گردد .سقف مبلغ حق مسکن قابل پرداخت  در هر ماه چهل درصد اجاره بهای مسکن با احتساب معادل مبلغ ماهیانه مال الرهانه( میانگین منطقه)حداکثرهشت میلیون و پانصد هزار ریال(000/500/8) می باشد.

جدول امتیاز دهی پرداخت حق مسکن

امتیاز

فعالیتهای آموزشی و پژوهشی

تدریس در حد سقف

در طول یکسال آموزشی

به ازای هر واحد 1 امتیازحداکثر تا 10 امتیاز

 

داشتن مقالات علمی پژوهشی با ایندکس بین المللی

از 1 تا 10 امتیاز

 

تعداد کتاب دانشگاهی

از 1 تا 5 امتیاز

 

مرتبه دانشگاهی

مربی

استاد یار

دانشیار

استاد

2 امتیاز

3 امتیاز

5 امتیاز

7 امتیاز

 

فول تایم

تمام وقت جغرافیایی یا محرومیت از مطب        ( نداشتن درآمد دانشگاهی در خارج حکم)

3 امتیاز

 

 

فعالیت اجرائی

در سطح مدیریت یا معاونت در دانشکده یا واحد های تابعه

3 امتیاز

 

در سطح مدیریت در دانشگاه یا واحد های تابعه

4 امتیاز

 

در سطح معاونت دانشگاه یا واحد های تابعه

5 امتیاز

 

وضعیت تأهل

مجرد

1 امتیاز

 

متأهل

3 امتیاز

 

به ازای هر  فرزند

2 امتیاز

 

تعداد امتیاز :

 

  

جدول پرداخت حق مسکن بر اساس امتیاز کسب شده

از 25 امتیاز

از 26 تا 41 امتیاز

از41امتیازبه بالا

5/000/000 ریال

7/000/000 ریال

8/500/000 ریال

 

تبصره 1: در صورت خاص بودن شرایط یک رشته دانشگاهی در دانشگاه یا نیاز مبرم دانشگاه به تخصص خاص، با رعایت مفاد ماده دو، حق مسکن تا 2 برابر سقف قابل پرداخت می باشد.

تبصره 2: تعیین امتیاز بعهده مسئول امور  رفاهی  معاونت آموزشی دانشگاه خواهد بود.

تبصره 3:پرداخت حق مسکن منوط به تایید فعالیت های هفت گانه عضو محترم هیات علمی از طرف ریاست دانشکده می باشد.

ماده هشت: شرط پرداخت

    مبلغ قابل پرداخت موضوع این آیین نامه به شرط وجود اعتبار به صورت ماهیانه و با تأیید ریاست محترم دانشگاه و به پیشنهاد مدیریت امور هیئت علمی معاونت محترم آموزشی دانشگاه قابل پرداخت است

 

فرم تعهد استفاده از هزینه مسکن اعضاء هیأت علمی دانشگاه

ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم آموزشی دانشگاه ، مدیر رفاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه ...................................

باسلام،

              اینجانب..................... عضو هیأت علمی رسمی/ پیمانی/  قراردادی دانشگاه که در واحد، مرکز دانشکده.............. مشغول انجام وظیفه هستم، چون خود و افراد تحت تکفلم فاقد منزل مسکونی در محل جغرافیایی خدمت و واجد شرایط و ضوابط مندرج در آیین نامه پرداخت حق مسکن اعضای هیأت علمی دانشگاه مصوب سال ١٣93هیأت امنا می باشم، به موجب آیین نامه مذکور با ضمیمه کردن تصویر اجاره نامه منزل مسکونی تقاضا دارم دستور فرمائید حق مسکن اینجانب طبق مقررات پرداخت شود. ضمناً چنانچه معلوم گردد واجد شرایط آیین نامه مذکور نبوده ام یا اجاره نامه تسلیمی خلاف واقع تنظیم گردیده و من بدون استحقاق وجوهی دریافت کرده باشم، متعهد و ملتزم شرعی و قانونی می شوم که علاوه بر عواقب کیفری مرتبط، در اولین فرصت وجوه دریافتی را مسترد دارم و چنانچه به تعهد خود عمل نکردم دانشگاه مجاز است برای استیفای حق خود وجوه دریافتی را از حقوق ماهانه اینجانب کسر و یا به هر طریقی که مصلحت بداند اقدام لازم را معمول دارد و با اینجانب طبق مقررات رفتار شود.

ضمناً، اینجانب متعهد می شوم هرگونه تغییر در وضع مسکن خود و خانواده ام را بلافاصله پس از تغییر به اطلاع دانشگاه برسانم.

 

                                                                                                                   امضای متقاضی