جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
واحد بورس
چاپ
 

آئین نامه اعطای بورس تحصیلی داخل دوره های دکترای تخصصی (Ph.D)

 (موضوع ماده 3 پیوست شماره 6 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه تهران)

هدف

به منظور تامین نیازهای آموزشی و تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و موسسات آموزشی وابسته و به ویژه در مناطق محروم کشور از طریق تربیت دانشجو در دانشگاههای داخل در مقطع دکترای تخصصی (Ph.D) رشته هایی که امکان تربیت آنها در داخل وجود دارد و بهره گیری  از این نیروی انسانی در امور آموزشی و تحقیقاتی مورد نیاز کشور و نهایتاً کاهش تعداد دانشجوی اعزامی در مقطع فوق الذکر به خارج از کشور در جهت جلوگیری از صرف هزینه های ارزی و نفوذ فرهنگ غیر اسلامی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همه ساله تعدادی از پذیرفته شدگان سهمیه آزاد آزمون دوره های دکترای تخصصی (Ph.D) را به بورس تحصیلی داخل اختصاص میدهد.

  شرایط استفاده از بورس تحصیلی داخل:

ماده 1 : پذیرش دانشجو در مقطع دکترای تخصصی (Ph.D) در رشته های تخصصی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دوره‌های تخصصی داروسازی پس از شرکت در آزمون با توجه به سهمیه های تعیین شده از طرف معاونت آموزشی انجام خواهد پذیرفت و صلاحیت عمومی متقاضیان بر اساس ضوابط آزمون که با نظارت دبیرخانه های مذکور اجرا میشود،  تعیین میگردد.

تبصره: مربیان پذیرفته شده وزارت متبوع با توجه به ضوابط و مقررات موجود می توانند از ماموریت آموزشی استفاده نمایند. ضمناً سهمیه رزمندگان طبق قانون مصوب در کلیه سهمیه های تعیین شده از طرف دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی بهداشت و تخصصی و آموزش داروسازی و تخصصی اعمال می شود.

 ماده 2 : حداکثر سن جهت استفاده از بورس داخل 35 سال می باشد که با احتساب دوره خدمت نظام وظیفه و نیر خدمت داوطلبانه در جبهه های نبرد حق علیه باطل 40 سال تمام می باشد.

 ماده 3 : مدت استفاده از بورس تحصیلی بر اساس حداکثر سنوات مجاز دوره تحصیلی مصوب شورای عالی برنامه ریزی خواهد بود و طی مدت فوق هر زمانی که طرف تعهد تعیین کند موظف به ارائه گزارش تحصیلی و پیشرفت کار خود می باشد.

 ماده 4 : آن دسته از متقاضیان بورس که از سهمیه آزاد پذیرفته می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی با مراکز دولتی، نهادها و سازمانهای دیگر ندارند در قبال سپردن تعهد محضری متعهد میگردند  پس از اتمام تحصیل به میزان دو برابر مدت استفاده از بورس در یکی از دانشگاهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و یا سازمانهای وابسته که توسط معاونت آموزشی وزارت تعیین میگردد، خدمت نمایند.

تبصره: مدت تعهد خدمت افرادی که بدون استفاده از مقرری بورس تحصیل نموده اند، یک برابر مدت تحصیل (تعهد آموزش رایگان) می باشد و این امر در سند تعهد محضری جداگانه ای قید گردیده است.

 ماده 5 : چنانچه بورسیه از انجام تعهد محضری امتناع ورزد و یا در پایان دوره تحصیل با توجه به مقررا ت آموزشی دانشگاه محل تحصیل نتواند به اخذ درجه دانشگاهی مورد نظر نایل آید  و یا از بورس انصراف نماید خود و یا ضامن وی موظف است دو برابر هزینه های مصروفه اعم از هزینه تحصیلی (شهریه) و مقرری تحصیلی را یکجا به حساب وزارت پرداخت نماید.

 ماده 6 : مقرری تحصیلی دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D)  بورسیه داخل برابر مربی پایه یک در تهران خواهد بود لذا چنانچه هر گونه افزایشی در حقوق مذکور صورت گیرد این تغییر با نظر شورای اجرایی بورس انجام می پذیرد.

 ماده 7 : پذیرفته شدگان بورس تحصیلی و مستخدمین سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که از ماموریت آموزشی استفاده می‌کنند در طول تحصیل خود بطور تمام وقت در اختیار دانشگاه محل تحصیل بوده و موظفند حداکثر 3 ساعت در هفته به امر تدریس تئوری یا 6 ساعت به کار عملی و آزمایشگاهی در گروه آموزشی محل تحصیل بپردازند.

 ماده 8 : چنانچه ادامه تحصیل بورسیه به دلایل مندرج در آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نامطلوب تشخیص داده شود بورس وی قطع  و نامبرده موظف به پرداخت دو برابر هزینه های  مصروفه اعم از هزینه تحصیلی (شهریه) و مقرری تحصیلی خواهد بود.

 ماده 9 : کلیه دانشجویان بورسیه می توانند در طول سال از یک ماه مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به مرخصی بیش از یک ماه و نیز هر گونه فعل و انفعال بایستی از طریق اداره کل بورسها و دانشجویان خارج اقدام نمایند و پس از اتمام تحصیل موظف هستند در محل تعهد خدمت شروع بکار نمایند.

 ماده 10 : مقرری تحصیلی مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی غیردانشگاهی که در مقطع دکترای تخصصی (Ph.D) پذیرفته می شوند و از ماموریت آموزشی استفاده می نمایند معادل حقوق و مزایایی است که طبق مقررات استخدامی خاص آنها تعلق می گیرد و تامین آن تماماً به عهده وزارتخانه یا موسسه دولتی مطلب می باشد.

این آئین نامه در 10 ماده و 2 تبصره به پیشنهاد شورای اجرایی بورس به تصویب رسید.

    اصلاحیه و متمم اعطای بورس دوره دکترای Ph.D

 اداره بورس داخل

(موضوع  ماده 3 پیوست شماره 6 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاه تهران)

 اصلاحیه ماده 6  : دانشجویان دکترای تخصصی (Ph.D) در طول دوره تحصیل از مزایای مقرری تحصیلی برابر با حقوق و مزایای مربی پایه یک دانشگاه محل تعهد خدمت، کمک هزینه خرید کتاب انجام رساله، اجاره مسکن، شرکت در کنفرانسهای داخلی و خارجی و نیز بیمه خدمات درمانی بهره مند می گردند. میزان و نحوه پرداخت هریک از موارد فوق طبق دستورالعملی که در ابتدای هر سال توسط وزارت ابلاغ میگرددمشخص میشود.

 ماده 11 : دانشگاههای دارای دوره دکترای تخصصیPh.D میتوانند به ازای  تربیت هر دانشجـــو طبق قراردادی که با دانشگاه محل تعهد خدمت فرد منعقد مینمایند شهریه سالانه دریافت نمایند. نحوه انعقاد قرارداد، مبلغ شهریه سالانه و نحوه پرداخت طبق دستورالعملی است که در ابتدای هر سال توسط وزارت تهیه و ابلاغ میگردد، مشخص می شود.

  دستورالعمل اجرایی واگذاری اختیارات مربوط به انجام امور اعطای بورس تحصیلی داخل به دانشگاهها ، دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازمانهای تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  این دستورالعمل به منظور تفویض اختیار انجام امور مربوط به اعطای بورس تحصیلی داخل به دانشگاهها، دانشکده‌ها، مراکز تحقیقاتی و سازمانهای وابسته تدوین گردیده است دراین دستورالعمل کلیه دانشگاهها، دانشکده‌ها و موسسات تابعه تحت عنوان دانشگاه نامیده می شود./2431

 ماده 1 : باتوجه به اینکه شرایط استفاده از بورس داخل بر اساس ضوابط مندرج در آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی داخل دوره‌‌های دکتری تخصصی (Ph.D) می‌باشد. لذا کلیه دانشگاهها ملزم به رعایت واجرای موارد مندرج در آئین‌نامه می‌باشند.

 ماده 2 :  کلیه متقاضیان استفاده از بورس داخل پس از پذیرش در آزمون مربوط به دوره‌های Ph.D رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و داروسازی با استفاده از سهمیه آزاد بایستی جهت دریافت اعلام نیاز به یکی از دانشگاهها مراجعه نمایند.

تبصره: بابت رشته‌های دندانپزشکی و رشته‌های خاص با اعلام نیاز دانشگاهها بر حسب مورد پس از تصویب شورای اجرایی بورس وزارت موارد قابل اقدام می‌باشد.

2-1: پس از ارائه اعلام نیاز دانشگاه به متقاضی وتایید آن توسط دبیرخانه شورای نظارت، ارزشیابی و گسترش دانشگاههای علوم پزشکی مراتب در شورای اجرایی بورس مطرح و سپس نتیجه به دانشگاه اعلام می‌گردد.

 ماده 3 :  دانشگاه موظف است نسبت به انجام مراحل بررسی صلاحیت عمومی متقاضی اقدام نماید.

 ماده 4 :  پس از احراز شرایط گزینش، دانشگاه نسبت به اخذ تعهد محضری از متقاضی اقدام نموده (مطابق نمونه پیوست و دانشجو موظف به رعایت کلیه مفاد مندرج در تعهدنامه می‌باشد بدیهی است در صورت تخلف دانشگاه موظف به رسیدگی و تعیین خسارت و اعلام آن به حوزه معاونت آموزشی و امور  دانشگاهی مرکز امور دانشجویی خواهدبود.

 ماده 5 :  دانشگاه پس از انجام مراحل فوق نسبت به صدورحکم بورس با توجه به شرایط ذیل اقدام می‌نماید.

5-1: مدت استفاده از بورس بر اساس آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی داخل با احتساب سنوات تمدید بورس مجموعاً چهارسال و شش ماه می باشد.

5-2: عناوین مربوط به پرداختهای تعیین شده در حکم بورس بشرح ذیل می‌باشد:

·     مقرری تحصیلی بر اساس حقوق مربی پایه یک در دانشگاه محل تعهد خدمت (ماهانه)

·     حق تاهل و عائله مندی که بر اساس مبالغ ثالث در احکام استخدامی تعیین شده است. (ماهانه)

·     هزینه کتاب (سالیانه ) ( بر اساس مبلغ مصوب شورای اجرایی بورس وزارت متبوع )

·     هزینه پایان ‌نامه ( بر اساس مبلغ مصوب شورای اجرایی بورس وزارت متبوع )

 5-3: کلیه احکام بورس پس از صدور بایستی به امضای ریاست محترم دانشگاه رسیده و سپس رونوشت آن جهت اطلاع و اقدام بعدی به معاونت آموزشی و امور دانشگاهی ـ مرکز امور دانشجویی ارسال گردد.

5-4: با توجه به اینکه مقرری تحصیلی ماهانه دانشجویان بورسیه داخل بر اساس حقوق مربی پایه یک دانشگاه محل تعهد خدمت می‌باشد، لذا دانشگاه مربوطه پس از کسورات قانونی بایستی رقم خالص پرداختی در همان سال را درحکم بورس درج نمایند.

5-5: هزینه کتاب سالیانه به مبلغ 000/000/1 ریال و هزینه پایان‌نامه 000/500/2 ریال می‌باشد که مبلغ 000/500/1 ریال آن پس ازگذراندن امتحان جامع و ثبت پایان‌نامه و مابقی این مبلغ پس از ارائه صورتجلسه دفاع‌از پایان‌نامه که دارای مدت و تاریخ دفاع بوده و به امضای اساتید مربوطه رسیده باشد قابل پرداخت است.

5-6: دانشگاه موظف است نسبت به صدور احکام افزایش مقرری دانشجویان بورسیه خود از ابتدای هرسال مالی پس از انجام کسر کسورات قانونی اقدام و رونوشت آن را به معاونت آموزشی و امور دانشگاهی ـ مرکز امور  دانشجویی ارسال نمایند.

تبصره: در صورتیکه دانشجو در حین استفاده از بورس متاهل یا متکفل گردد، صدور احکام مربوطه و ارسال یک نسخه از آن الزامی می‌باشد.

  ماده 6 :  سایر اقلام قابل پرداخت شامل موارد ذیل می‌باشد:

6-1: در هر سال بابت شرکت در سمینارهای داخلی (ارائه مقاله بصورت شفاهی) تاسقف 000/500 ریال برابر با اسناد مثبته و نیز بابت شرکت در سمینارهای خارجی (یکبار در طول مدت استفاده از بورس) مبلغ000/500/3 ریال با ارائه گواهی شرکت در سمینار که به تایید دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد پرداخت می‌گردد.

6-2: ماهیانه مبلغ 000/450 ریال بابت کمک هزینه اجاره مسکن در تهران و نیز مبلغ 000/300 ریال در شهرستان پرداخت می‌گرددو مراتب پس از تایید معاونت آموزشی دانشگاه محل تعهدخدمت و اعلام آن به مرکز امور دانشجویی قابل اقدام می‌باشد. لازم به ذکر است که در صورت تغییر مبالغ عنوان شده مراتب پس از تصویب شورای اجرایی بورس به دانشگاهها و مراکز مربوطه اعلام می‌گردد.

 ماده 7 :  تغییرات در احکام بورس:

7-1: چنانچه دانشجوی بورسیه متقاضی تمدید مدت بورس خود باشد ابتدا بایستی استعلام وضعیت تحصیلی دانشجو از دانشگاه محل تحصیل صورت گیرد و پس از تایید دانشگاه محل تحصیل با درنظرگرفتن ضوابط موجودو سقف مجاز استفاده از بورس داخل بر اساس آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی داخل نسبت به تمدید بورس در دو نوبت شش ماهه اقدام و مراتب را به مرکز امور دانشجویی، دانشجوی بورسیه، دانشگاه محل تحصیل اعلام نمایند.

7-2: جهت دانشجویانی که بابت استفاده از یک دوره تکمیلی به خارج از کشور اعزام می‌شوند از تاریخ برقراری مقرری ارزی مقرری ریالی می‌بایست قطع شود.

7-3: هرگونه تغییر در محل تعهد خدمت منوط به کسب موافقت دانشگاههای مبدا و مقصد ، معاونت آموزشی و امور دانشگاهی می‌باشد.

7-4: دانشگاه موظف است در هر سال مالی یک نوبت در پایان فروردین ماه و یک نوبت تا سی‌ام آبانماه  آمار تعداد دانشجویان بورسیه خود و کلیه احکام ابلاغیه‌ها را به مرکز امور دانشجویی ارسال نمود تا وزارت نسبت به اختصاص اعتبار لازم اقدام مقتضی بعمل آورد. بدیهی است پس از تاریخ مذکور مراتب قابل اقدام نمی‌باشد و آخرین مهلت ارسال کلیه ابلاغیه‌ها تا پایان آذر ماه هر سال می‌باشد.

 

 

 

 

مراحل انتخاب و پذیرش متقاضیان بورس داخل

 

 

 1      ارائه مدارک لازم و تکمیل پرونده

        - گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع Ph.D

      - ارائه معرفی نامه دبیرخانه شورای گسترش مبنی برموافقت با اعلام نیاز از یکی از دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی به مقطع و رشته تحصیلی متقاضی و تعیین محل خدمت متقاضی بعد از اتمام دوره تحصیل

       - تکمیل پرسشنامه بورس داخل که توسط کارشناس آموزشی دانشگاه محل تعهد خدمت ارائه میگردد.

      2-   مراحل بعد از تکمیل پرونده

  - تائید صلاحیت متقاضی توسط دانشگاه محل تعهد خدمت

 - سپردن تعهد لازم، در این مرحله متقاضی پس از دریافت فرم تعهد محضری به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی مراجعه و پس از تکمیل فرم مربوطه موظف میگردد کلیه ضوابط استفاده از بورس تحصیلی داخل را رعایت نموده و ضمن سپری نمودن موفقیت آمیز دوره تحصیلی، بعد از اتمام دوره به مدت دو برابر مدت بورس در محلی که قبلاً توسط دبیرخانه شورای گسترش مقرر داشته خدمت نماید. ضمن اینکه چنانچه متقاضی در زمان تحصیل اخراج گردیده و یا بعد از اتمام تحصیل از انجام خدمات قانونی استنکاف ورزد باید معادل 2 برابر شهریه و هزینه تحصیلی صرف شده را بصورت یکجا به وزارت مسترد سازد.

 - پس از تائید صلاحیت فرد توسط گزینش دانشگاه محل تعهد خدمت دانشجو و سپردن تعهد لازم حکم بورس متقاضی صادر می گردد. در حکم مذکور مواردی چون رشته تحصیلی، مقطع، دانشگاه محل تحصیل، دانشگاه محل تعهد خدمت و مدت زمان بورس ذکر می گردد، همچنین در حکم صادره میزان مقرری تحصیلی، هزینه کتاب و هزینه پایان نامه جهت اطلاع متقاضی درج میگردد.

-  میزان مقرری ماهانه دانشجو بر اساس مصوبه شورای اجرائی بورس و تائید مراجع ذیربط تعیین می گردد که برابر با حقوق مربی پایه یک دانشگاه محل تعهد خدمت می باشد.  در هزینه کتاب 000/000/1 ریال (بصورت سالیانه) و هزینه رساله 000/500/2 ریال بوده که 000/500/1 ریال آن پس از برگزاری امتحان جامع با معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل و 000/000/1 ریال آن پس از ارائه یک نسخه از پایان نامه پرداخت میگردد . لازم به توضیح است مقرری تحصیلی دانشجویان طی لیستهای امور مالی از طریق اداره کل امور مالی و ذیحسابی وزارت در وجه ذیحسابی دانشگاه محل تعهد خدمت پرداخت می گردد که متعاقباً برابر با لیستهای ارسالی، ذیحسابی دانشگاه مذکور اقدام به پرداخت مقرری ماهانه دانشجویان می نماید.

 

 

مواردی که دانشجویان باید در هنگام تحصیل به آن توجه نمایند

    1-  تمدید مدت بورس بر حسب ضرورت توسط دانشگاه محل تعهد خدمت حداکثر تا 6 ماه صورت می پذیرد و در صورت نیاز به فرصت زمانی بیشتر جهت ادامه تحصیل ، باید دانشگاه محل تحصیل ضمن تائید نیاز به تمدید دوره تحصیلی گزارشی از وضعیت تحصیلی دانشجو را ارائه نماید که پس از بررسی اقدام لازم حداکثر تا یک نوبت 6 ماهه دیگر معمول میگردد.

لازم به توضیح است در صورت تمدید دوره تحصیلی باید متن سند تعهد محضری مطابق با افزایش طول دوره تحصیلی تغییر یابد که لازم است متقاضی جهت انجام امور به کارشناس آموزشی دانشگاه محل تعهد خدمت مراجعه نماید. بدیهی است پس از موافقت با تمدید و تغییر متن سند مورد تعهد پیرو ابلاغ مبنی بر افزایش طول دوره تحصیلی جهت دانشجو صادر میگردد.

     2-  هر گونه تغییر در محل تعهد خدمت باید با صلاحدید معاونت آموزشی و دبیرخانه شورای وزارت صورت گیرد که این امر با ارائه عدم نیاز از دانشگاه مورد تعهد قبلی و اعلام نیاز از محل جدید صورت می پذیرد که پس از تائید معاونت آموزشی، واحد بورس داخل نسبت به اصلاحات لازم در متن حکم صادره اقدام می نماید.

3-  کلیه دانشجویان بورسیه می توانند درطول سال از یک ماه مرخصی استفاده نمایند و در صورت نیاز به مرخصی بیش از یک ماه باید درخواست خود را کتباً به کارشناس آموزشی دانشگاه محل تعهد خدمت ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.

4-  چنانچه دانشجویان بورسیه داخل جهت استفاده از یک دوره بورس کوتاه مدت (تکمیلی) به خارج از کشور اعزام شوند از تاریخ صدور حکم بورس خارج مقرری داخل قطع میگردد و مراتب طی صدور پیرو ابلاغ به دانشجو اعلام میگردد. پس از اتمام دوره وبازگشت به کشور در صورت ادامه بورس داخل دانشجو مجدداً پیرو ابلاغی جهت پرداخت مقرری صادر میگردد.

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/03/21
 
     
 
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  6747
امروز :  1
دیروز :  1