جستجو:  
پنجشنبه 7 مرداد 1400

 
 
مدير امور اداری
چاپ

 
 
 
داود عسکری
مسئول امور اداری حوزه معاونت آموزشی
 
 امور محوله:

1. نظارت بر نظافت و امور ساختمان معاونت آموزشی و برنامه ریزی مناسب نیروهای خدماتی

2. نظارت بر حسن انجام گردش کار نقلیه و ماموریت ها

3. کنترل خریدهای کارپردازی و گزارش به معاونت (اعم از خرید لوازم اداری، تعمیرات، تشریفات و ...) با هماهنگی مدیران مربوطه

4. کنترل مرخصی ها و پاس های ساعتی با هماهنگی کامل مدیران و معاونت (پس از تائید مدیران مربوطه)

5. تامین فضا و تدارک امکانات و وسایل اداری جهت ارایه خدمات بهتر

6. انجام کلیه امور مربوط به برگزاری آزمونها ، کنفرانسها و سمینارهای مربوط به حوزه معاونت آموزشی

7. سایر مسئولیت هایی که از طرف اینجانب به صورت موردی به شما واگذار می گردد .

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/01/06