سه شنبه 5 مرداد 1400
EN

 
 
دانشجویان عضو و برتر
دانشجویان عضو
 
 دانشکده پزشکی  53 نفر
دانشکده دندانپزشکی 8 نفر 
دانشکده پرستاری ومامایی لنگرود 32نفر 
دانشکده پرستاری ومامایی شهیدبهشتی  16 نفر 
دانشکده بهداشت -
دانشکده داروسازی 8 نفر 
واحدبین الملل دانشگاه 9 نفر 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/02/26