سه شنبه 5 مرداد 1400
EN

 
 
مدیریت مرکز

 

 

 

 

  دکتر ایده دادگران

 دانشیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 i.dadgaran@gmail.com

 01333328845-300

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/02/04