سه شنبه 1 تیر 1400
تاریخ 1399/12/12         ساعت 12:41:37     گروه خبری اخبار مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی

در راستای توسعه فناوری سلامت و گسترش زمینه¬های همکاری علمی و پژوهشی، موافقت اولیه بین مرکز تحقیقات ترومای جاده ای و مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی انجام شد. مزیت نسبی این گونه از همکاری ها، ارتقا کمی و کیفی علمی دانشگاه را به همراه خواهد داشت.
تصویر

در راستای توسعه فناوری سلامت و گسترش زمینه­های همکاری علمی و پژوهشی، موافقت اولیه بین مرکز تحقیقات ترومای جاده ای و مرکز تحقیقات زیست فناوری پزشکی انجام شد. مزیت نسبی این گونه از همکاری ها، ارتقا کمی و کیفی علمی دانشگاه را به همراه خواهد داشت.