سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 8 آذر 1399 English
جستجو:  
رئوس برنامه ها واحد آمار و فناوری اطلاعات

1- تدوین فرایند ارسال فرم های آماری از مراکز بهداشتی و درمانی به شبکه بهداشت و درمان
تهیه لیست مجموعه فرم های آماری مورد نیاز واحد اعم از فرم های آمار ماهیانه و فرم های سرشماری سالانه روستایی بصورت سالیانه تعیین توالی ارسال،تاریخ ارسال و نوع واحد ارسال کننده فرم های آماری

2- جمع آوری کلیه فرم های آماری از واحدهای محیطی دریافت مجموعه فرم های آماری از مراکز محیطی ثبت تاریخ ارسال فرم ها از مراکز محیطیبررسی کمی فرم های آماری از لحاظ ارسال کامل آنها ارائـه پسخـوراند به مسئول واحـد شبکه در خصوص نـواقص فرم های آمـاری تفکیک و تحویل فرم های آماری به واحدهای ستادی مربوطه

3- ا رزشیابی مراکز در خصوص ارسال فرم های آماری مقایسه عملکرد مراکز در خصوص ارسال کامل و به موقع فرم های آماری بصورت ماهانه رتبه بندی مراکز از جهت ارسال کامل و به موقع فرم های آماری بصورت سالیانه به منظور هرچه بهتر شدن وضعیت ارسال آمارها

4- بررسی، استخراج و تجزیه و تحلیل فرم های آماری و محاسبه شاخص های بهداشتی ارزشیابی کیفی فرم مراجعین سرپایی-فرم بیماری های نمونه ای-فرم بیماری های کامل و در برنامه های نرم افزاریجمع بندی و تجزیه و تحلیل فرم های مذکور

5- انجام سرشماری سالانه جمعیت روستایی در ابتدای هر سال بررسی کامل پوشه های خانوار در خانه های بهداشت و تکمیل و رفع نقص آنها با سرشماری خانه به خانه توسط بهورزان جمع بندی آمار سرشماری و رفع مغایرت ها بین فرم های مختلف و ارسال به مرکز استان تهیه و تدوین شاخص های بهداشتی مراکز وشهرستان

6-پایش و نظارت بر فعالیت های واحدها در خصوص آمارو اطلاعات انجام پایش و نظارت بر عملکرد مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت طبق برنامه زمان بندی ابلاغ شده و براساس چک لیست تهیه شده

7-آموزش ها: آموزش کلیه گروه های مختلف بهداشتی درمانی بدو خدمت در خصوص فعالیت های واحد آمار

8- فعالیت های کامپیوتری بررسی و رفع نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای ستاد و مراکزرفع نقص و مشکلات موجود در کامپیوترهای ستاد وشبکه کنترل و به روزرسانی نرم افزار صدور تعرفه در مراکز و دریافت اطلاعات دوره ای و ارسال به واحد کامپیوتر استانکمک به همکاران جهت کار با نرم افزار Office به منظور نگهداری داده ها، رسم جداول و...همکاری با واحد کارگزینی جهت به روز نگهداری اطلاعات پرسنلی به روز نگهداری سرویس اینترنت پرسرعت
9-
کار با نرم افزار فرابر (ابزار یکپارچه سازی دانش آماری و اطلاعاتی ثبت ماهیانه فر م مراجعین سرپایی مراکزثبت موارد مرگ بر حسب سن و جنسجمع آوری و تکمیل و ثبت رایانه ای فرمهای تسهیلات بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه و سایر بخش ها ( فرم 602 مشخصات واحدهای بهداشتی ودرمانی – 603 مشخصات آزمایشگاه - 604 مشخصات پرتونگاری ها- 605 مشخصات واحد های توانبخشی ) و ارسال آن به صورت آنلاین توسط برنامه فرابر

10-سایر فعالیت های واحدتدوین برنامه عملیاتی واحد آمارتشکیل جلسات کمیته آماری باحضور واحــدهای ستادی مرکز بهداشت شهرستان یک الی دو بار در سال ارائه آمار و اطلاعات به ارگان ها،سازمان ها،محققین و...برگزاری،همکاری و شرکت در جلسات کمیته ها و کارگاه های مختلف مربوط به واحد آمارانجام سایر امور اداری محوله بر حسب مورد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/06/14
 
آمار مراجعات
مهمان :  0
عضو :  0
کل مراجعات :  220
امروز :  1
دیروز :  0