سه شنبه 12 اسفند 1399

اعلام نظرات و موضوعات پیشنهادی قابل طرح در شورا

فرم نظر سنجی
نام و نام خانوادگی 
کد ملی 
واحد سازمانی 
شغل
پست الکترونیکی 
شماره تلفن همراه 
 اعلام نظرات و موضوعات پیشنهادی که می تواند طرح آن در شورای دانشگاه به حل پاره ای از مشکلات مرتبط کمک نماید