پنجشنبه 3 تیر 1400
 
 
کارکنان
چاپ

 دکتر حیدر محمودی چناری 

مدیریت بازرسی 

 

 
 
معرفی کارکنان
نام و نام خانوادگی
 
سمت
 
 مجید نژادحسنی کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات 
علی نیک نژادبرکادهی  کارشناس مسئول پاسخگویی به شکایات 
جلال الدین صالحی           کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات         
مریم رستگارپور کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات
حسین وفایی کارشناس ارزیابی عملکرد
حسن فردپور کارشناس بازرسی و پاسخگویی به شکایات
 قربانعلی حیدری  کارشناس بازرسی
 سید محمدعلی باقری  کارشناس بازرسی
 بهزاد زحمتکش کارشناس بازرسی
 دکتر ژاله مرتضوی کارشناس بازرسی 
محمد غلامزاده مسئول دفتر
فریده ابراهیم زاده مسئول دبیرخانه 
هاجر لطیفی متصدی امور دفتری 
رضا خدابنده متصدی امور دفتری 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/11/07