سه شنبه 1 مرداد 1398
 
 
فعالیتها و برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی:

برنامه های آموزشی این بیمارستان براساس نیازهای پرسنل ومددجویان به شرح زیرصورت می گیرد:

1- برگزاری کارگاههاوکلاسهای آموزشی ازسوی کمیته آموزش بیمارستان

2- برگزاری کنفرانسهای داخل بخشی

3-آموزش پرسنل جدیدالورود

4-  نوشتن مطالب روی بورد آموزشی بخشها

5-  تهیه کتابچه آشنایی بامقررات بیمارستان، اصول گزارش نویسی، ایمنی ومراقبت و....برای پرسنل

6 -ارزیابی ازکارگاههاوکنفرانسهاازطریق آزمون هرشش ماه یکبار

7-خریداری کتب جدیدبرای کتابخانه کلیه بخشها

8- اطلاع ازتازه های علوم پزشکی ومقالات جدیدازطریق دسترسی به اینترنت

9- تهیه ونصب تابلوهای آموزشی دربخشها

10-شرکت پرسنل درسمینارهای استانی وخارج استانی

11- تهیه پمفلت وکتابچه آموزشی برای مددجویان

12- آموزش به مددجو درطی پنج مرحله  نیاز سنجی ،بدوورود،بستری،حین ترخیص وارزیابی

13- ارزیابی اثر بخشی آموزش به مددجو
14- تهیه فرآیندهای درمانی
15- برگزاری آزمون توجیهی برای پرسنل جدیدالورود
16-تهیه چک لیست مهارتهای اخلاقی،ارتباطی ،مهارتهای بالینی وارزیابی عملکردی عمومی وتخصصی

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   1568