دوشنبه 1 بهمن 1397
 
 
آزمایشگاه
 

عنوان واحد :آزمایشگاه       رئیس بخش: دکترفاضل گلشاهی دکترای علوم آزمایشگاهی

مسئول واحد: آفاق اسدالهی                        شماره تلفن  داخلی: داخلی 31

تعدادپرسنل: 6کارشناس آزمایشگاه ، 1کاردان آزمایشگاه،1منشی

شرح اقدامات

واحد آزمایشگاه با واحدهای بیوشیمی ، میکروب شناسی ،هماتولوژی ، سرولوژی ،انگل شناسی ،بانک خون و بخش ادرار آماده ارائه خدمات به بیماران بستری دربخشهای بیمارستان  ،بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای بیمارستان وبیمارانیکه ازمطبهای خصوصی به این مرکزارجاع می شوند  می باشد . این بخش شامل یک اتاق بزرگ برای انجام آزمایشات بیوشیمی  وهماتولوژ دستی و بخش ادرارومدفوع و سه اتاق کوچک دیگر برای آزمایشات میکروب شناسی وهماتولوژی با Cell conterویک اتاق نمونه گیری می باشد.

دستگاههای موجود در این واحد عبارتند از:

Cell conter، ABGیا BLOOD GAZ ،سه دستگاه سانتریفوژ،  اسپکتوفتومتر ، دودستگاه میکروسکوپ ،میکروهماتوکریت ، هود، فتومتر ،الکترولیت آنالیزر ،یک دستگاه فریزر ویک دستگاه یخچال بانک خون ، ودو دستگاه یخچال معمولی  ویک دستگاه فریزر منفی  18ویک دستگاه سدیمانتاسیون          

آزمایشات انجام شده دراین مرکز شامل مواردزیراست:

بیوشیمی: قندها،اوره،کراتینین ،کلسترول،تری گلیسیرید ، اسیداوریک،HDL،Ca ،P،Na،K ، SGOT،SGPT ، AlK ،Alb

سرولوژی:Wright،Widal،CRP،RF،GT    

 میکروب شناسی: U/C,U/Aو(S/E،(OB،OP                                                                                  هماتولوژی:CBC diff،ESR،BG Rh،کراسماچ وآزمایشات سازگاری خون

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/29
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   1366