یکشنبه 30 دی 1397
 
 
اورژانس
                              
                                             بخش اورژانس
 
 
 
سرپرستار بخش:شهلا جعفریان کارشناس پرستاری
 

رئیس بخش:آقای دکترسید رشید میرفلاح متخصص بیهوشی                                                                                                   شماره تلفن داخلی: داخلی 11                     

تعدادتخت فعال:6 تخت        تعدادپرسنل: 7پرستار،1بهیار،1کمک بهیار،2کاردان فوریتها

شرح اقدامات بخش ونوع بیماران بستری

این بخش شامل یک اتاق بستری با6تخت بستری مجهز به اکسیژن وساکشن مرکزی ودارای  دودستگاه مانیتورینگ ثابت ،اتاق نوارفلب،اتاق تزریقات و پانسمان اتاق CPRبایک تخت ویک دستگاه مانیتورینگ ثابت،اتاق ویزیت پزشک واتاق عمل سرپایی می باشد

سیستم تریاژ باتوجه به امکانات این بیمارستان دراین بخش رعایت می گردد.باتوجه به اینکه بیمارستان درمسیرجاده اصلی قزوین رشت واقع شده وبیماران حادثه دیده ،به این مرکز ارجاع می شوندوبه علت عدم وجودمتخصص جراحی اعصاب وقلب اکثربیماران اعزامی این بیمارستان رابیماران تصادفی وقلبی تشکیل می دهند 

دراین بخش خدمات سرپایی شامل:تزریقات ، پانسمان، سونداژ،بخیه،سرم تراپی انجام می گیرد.

تزریقات فقط با همراه داشتن نسخه پزشک انجام می شود .

نحوه پذیرش بیماربستری بصورت مراجعه مسقیم بیماربه پزشک اورژانس وتشکیل پروتده بستری می باشد

پس ازبستری دربخش اقدامات درمانی وپاراکلینیکی انجام گرفته درصورت نیاز مشاوره باپزشک متخصص مربوطه انجام می گیردوبیمارپس ازویزیت متخصص به بخش مربوطه انتقال می یابد درصورت نیاز به ادامه درمان ،پس ازهماهنگی بامعرفینامه یا اعزام ،بیماربه مرکز مجهزتر انتقال می یابد درصورت بهبودی نسبی بیمارترخیص می گردد

 وآموزشهای لازم درحین پذیرش،بستری وترخیص وادامه درمان درمنزل ورژیم غذایی ومراجعات بعدی ازطریق چهره به چهره ،کتابچه وپمفلت آموزشی داده می شود

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/12
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1561