سه شنبه 2 بهمن 1397
 
 
داخلی

                                                     بخش داخلی
 
 
 
                         سرپرستاربخش: صدیقه یکتایی کارشناس پرستاری
 

رئیس بخش:   آقای دکترعلی اصغرفخرموسوی             شماره تلفن داخلی: داخلی 12

تعدادتخت فعال : 11تخت            تعدادپرسنل: 8پرستار،2کمک بهیار

شرح اقدامات  

                                                                                              .
این بخش دارای 2 اتاق (دوتخته)بستری مردان جمعاًبا 4 تخت و 3 اتاق  (دوتخته)بستری زنان جمعاً با 6 تخت و همچنین 1 اتاق ایزوله با 1 تخت می باشد و هر تخت به طور جداگانه مجهز به ساکشن و اکسیژن مرکزی می باشد. تجهیزات پزشکی ویژه این بخش عبارتنداز:4 دستگاه مانیتور قلبی در اتاق مردان و زنان که به دستگاه سانترال در ایستگاه پرستاری  متصل می باشند بیماران قلبی تنفسی،عفونی، دیابتیک و سایر موارد داخلی در این بخش بستری و درمان  می گردند، پونکسیونهای آسیت ، پلورو مایع نخاع در صورت لزوم در این بخش صورت می گیرد

بیماردربخش داخلی به دو طریق بستری می گردد 

1-مراجعه مستقیم :  
                                                           
الف)مراجعه بیماربه درمانگاه داخلی،ویزیت توسط متخصص وتشکیل پرونده  بستری                                                                                                   
ب) مراجعه به مطب پزشک متخصص، تشکیل پرونده دربیمارستان وبستری دربخش

2- مراجعه غیرمستقیم:

بیماربستری دربخش اورژانس یاسایربخشها پس ازانجام مشاوره داخلی به بخش داخلی انتقال می یابد.

پس ازبستری دربخش اقدامات درمانی وپاراکلینیکی انجام گرفته وآموزشهای لازم درحین پذیرش،بستری وترخیص وادامه درمان درمنزل ورژیم غذایی ومراجعات بعدی ازطریق چهره به چهره ،کتابچه وپمفلت آموزشی داده  می شود و درصورت نیاز به ادامه درمان ،پس ازهماهنگی بامعرفینامه یااعزام بیماربه مرکز مجهزترانتقال می یابد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/03/18
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   1722