جستجو:  
سه شنبه 29 خرداد 1397
فرم 20
شماره ملی:
شماره شناسنامه:
تنوع مهارتها
1-این شغل نیازمند بکار گیری مهارتهای پیچیده یا سطح بالا نمی باشد.2-این شغل کاملا تکراری و ساده است.3-در شغل شما چه مقدار تنوع وجود دارد؟ یعنی این شغل تا چه اندازه نیازمند انجام امور مختلف در کار می باشد و از مهارتها و استعدادهای گوناگون شما استفاده می کند؟ماهیت وظیفه
4-این شغل به گونه ای تنظیم شده است که من نی توانم یک بخش کاملی از کار را آغاز تا پایان انجام دهم.5-این شغل به من فرصت نمی دهد تا بخش هایی از کار را که آغاز کرده ام ، کاملا به پایان برسانم.6-شما تا چه اندازه در کل کار و اجزا قابل تشخیصکار مشارکت می کنید؟ یعنی آیا این شغل یک بخش کامل از کاری است که آغاز و پایان روشنی دارد؟یا تنها یک بخش کوچکی از بخش کوچکی از بخش کلی کا استکه توسط سایر افراد یا دستگاهها ی اتوماتیک به پایان می رسد؟بازخور از سرپرست
7-در این شغل سرپرستان و همکاران هرگز هیچگونه بازخوری را درباره اینکه چقدر کارم را خوب انجام می دهم به من نمی دهند8-سرپرستان اغلب به من اجازه نمی دهند تا درباره چگونگی انجام کارم اگاهی داشته باشم.9-مدیران یا همکاران تا چه اندازه به شما اجازه می دهند درباره چگونگی خوب انجام دادن شغلتان آگاهی داشته باشید؟با معنی بودن وظیفه
10-این شغل جائی است که افراد نمی توانند تحت تاثیر چگونگی خوب انجام شدن کار قرار بگیرند.11-این شغل به تنهایی در طرح گسترده تر امور اهمیت خیلی زیادی ندارد12-بطور کلی، شغل شما چقدر با اهمیت است ؟ یعنی آیا نتایجکار شما به میزان زیادی بر زندگی و رفاه سایر افراد تاثیر می گذارد؟استقلال کاری
13-شغل، فرصت کافی جهت استفاده از قضاوتها و ابتکارات شخصی در انجام کار را به من نمی دهد.14-شغل، فرصت قابل توجهی برای استقلال و آزادی در چگونگی انجام کار را به من نمی دهد.
15-در کار شما چقدر استقلال وجود دارد؟یعنی شغل شما تا چه اندازه به شما اجازه می دهد تا خودتان درباره چگونگی انجام کار تصمیم بگیرید؟16-فرصت آزمودن قضاوتهایم را دارمرضایت
1-قادر به سرگرم بودن در تمام لحظات هستم2-فرصت کار کردن به تنهایی در شغل را دارم3-فرصت انجام کارهای مختلف از یک زمان به زمان دیگر را دارم4-فرصت مطرح شدن در جامعه به عنوان یک فرد را دارم5-فرصت دارم انجام چیزهایی که از انها اگاهی دارم.6-روشی که شغلم ، فرصت اشتغال مستمر را فراهم می کند.7-فرصت انجام کار برای سایر افراد را دارم8-فرصت اینکه به افراد بگویم چه انجام دهند9-فرصت انجام کاری که از توانایی هایم استفاده می کند. را دارم10-آزادی در استفاده از قضاوتهایم دارم11-فرصت آزمودن قضاوتهایم را ذارم12-احساس فضیلت و کمال از شغلم به دست می آورم.رضایت شغلی بیرونی
1-روشی که سرپرستم کارگران را حمایت می کند.2-شایستگی سرپرستم در تصمیم گیریها وجود دارد3-روشی که سیاستهای شرکت به عمل در می آیند4-حقوق من و میزان کاری که انجام می دهم.5-فرصت پیشرفت در این شغل وجود دارد6-پاداشی که از انجام این کار می گیرم.