جستجو:  
شنبه 5 خرداد 1397
هدف: ارزیابی برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینی نحوه تکمیل: پس از مطالعه هرجمله، با توجه به طیف ، گزینه ای را که به بهترین شکل نظر شما را در مورد سازمان در مورد جانشین پروری نشان می دهد، علامت بزنید.
سوالات
شماره ملی:
شماره شناسنامه:
آیا برنامه ریزی جانشینی در سازمان شما: 1-مورد حمایت مدیریت عالی بوده و دران مشارکت می نماید؟


2-با تامین نیازهای منحصر به فرد سازمان گره خورده است؟


3-از بهترین سازمانها الگو برداری شده است؟


4-مورد توجه مدیریت عالی است؟


5-یکی از کارکنان مدیریت سطح بالا مسئول برنامه ریزی جانشینی است؟


6-به تمام سطوح توسعه می یابد یا صرفا به پست عالی محدود می شود؟


7-به طور سیستماتیک انجام می شود؟


8-به میزان زیادی از مقایسه عملکرد کنونی و پتانسیل آینده متاثر می شود


9-از طریق شناسایی نیازهای جایگزینی سطح بالاتر متاثر می شود


10-در مدیران، نسبت به تعهد به شناسایی و آماده کردن جانشین ها حساسیت ایجاد می کند؟


11-کمک کرده است که سازمان برنامه های توسعه ای ویژه ای که جهت تسریع در توسعه کارکنانی با پتانسیل بالا طراحی شده است، اجرا کند؟


12-مبتنی بر این فلسفه است که کارکناننی با پتانسل بالا ، باید در حین کار کردن توسعه داده شوند نه از طریق تجربه های بیرون از کار؟


13-کمک می کند تا برنامه های توسعه ای بر افزایش آشنایی کارکنانی با پتانسیل بالا با افرادی که کاری انجام می دهند، در زمان انجام کار در مکان آن کار و با چگونگی انجام کار، تمرکز داشته باشد؟


14-کمک می کند تا تمرکز برنامه های توسعه ای بر این پرسش حیاتی باشد "کارها به چه شیوه ای انجام شده است"


15-بر کیفیت ها یا شایستگی های لازم جهت افزایش حرکت به سمت مشاغل سطوح یالاتر تاکید دارد؟


15-بر کیفیت ها یا شایستگی های لازم جهت افزایش حرکت به سمت مشاغل سطوح یالاتر تاکید دارد؟


16-به سازمان جهت بررسی و شاید استفاده از پالایش و نظارت رسمی کمک می کند؟


17-به روشی سیستماتیک انجام می شود؟


18-از تسهیم و مشارکت بین بخشی کارکنان و اطلاعات حمایت می کند؟


19-از طریق یک سبک رهبری که فعالانه به مدیران برای ارتقا بهترین کارکنانشان پاداش می دهد، تقویت می شود؟


20-از طریق مسیرهای شغلی که در آن حرکت نه تنها به سمت بالا در یک نردبان تخصصی می باشد، بلکه در یک پیوستاری از شایستگی حرفه ای نیز می باشد، حمایت می شود؟


21-از طریق فرصتهای مکرر برای کارکنان جهت پذیرفتن چالش های جدید ، حمایت می شود؟


22-تا حدودی از طریق قدر دانی از کارکنانی که در سازمان و موفقیت هایش سهم داشته اند ، حمایت می شود؟


23-موجب ایجاد یک سیاست صریح که با ارتقا از داخل موافق است، می شود؟