جستجو:  
سه شنبه 29 خرداد 1397
نحوه تکمیل: پس از مطالع هر جمله ، با توجه به طیف گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد، علامت بزنید.
سوالات
شماره ملی:
شماره شناسنامه:
1-من از داشتن و مهارتهای مورد نیاز جهت یادگیری واحدهای آموزشی و درسی برخوردارم.
2-تسهیلات و تجهیزات ، یادگیری را برایم آسان می کند.
3-این واحد های آموزشی ،اهداف بیان شده را برآورده می کند.
4-من به روشنی اهداف واحدهای آموزشی را درک می کنم.
5-روشی که در آموزش دانشگاه ارائه می شود، یک روش اثربخش برای یادگیری می باشد.
6-مطالبی که من در طول این واحد به صورت آموزشی دریافت کردم،مفید بودند.
7-محتوای دوره های آموزش به طور منطقی سازماندهی شده است.
8-زمان کافی جهت یادگیری محتوای دوره های اموزشی وجود دارد.
9-من احساس کردم که مدرسین دوره از ما می خواهد که یاد بگیریم.
10- من هنگام پرسیدن سوال از مدرسین احساس آرامش می کنم.
11-مدرسان از نظر علمی اماده هستند.
12-مدرسین از محتوای واحد درسی آگاه و آشنا بودند.
13-من به میزان زیادی از این دوره های اموزشی یاد گرفتم.
14-آنچه من در دوره های آموزشی یاد گرفتم، برای شغلم مفید است.
15-بطور کلی ، من از مدرسین دوره ها راضی هستم.
16-بطور کلی ، من از دوره ها راضی هستم.