جستجو:  
چهارشنبه 2 اسفند 1396
هدف: بررسی دلایل وجود برنامه مدیریت جانشینی در سازمان
نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در مدیریت جانشینی مشخص کنید.
مشخصات فردی
کد ملی:
شماره شناسنامه:
سوالات
هدف: بررسی دلایل وجود برنامه مدیریت جانشینی در سازمان
نحوه تکمیل: میزان اهمیت هر یک از عوامل زیر را در مدیریت جانشینی مشخص کنید.
1.تمایل به بهبود نتایج سازمان 1-خیلی زیاد 2 – زیاد 3- متوسط 4 - کم 5 - خیلی کم
2.تقاضاهایی که به دلیل شرایط جدید در سازمان ایجاد شده 1- خیلی زیاد 2-زیاد 3-متوسط 4-کم 5 -خیلی کم
3.نیاز به تنوع بیشتر در مدیریت 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
4. تغییرات پیش بینی شده در مهارتهای رهبران آینده 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
4. تغییرات پیش بینی شده در مهارتهای رهبران آینده 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
5. رشد شرکت 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
6. مشارکت مدیران اجرایی جدید 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
7. وجود فرصت های شغلی بلاتصدی در آینده نزدیک 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
8. بازنشستگی مدیران جدید 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
9. ادغام های اخیر در سازمان: 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
10. سابقه ارتقا ضعیف و برنامه ریزی نشده در سازمان 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
11.تغییر در ساختار مدیریت 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
11.تغییر در ساختار مدیریت 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
12.نیاز به افزایش نگهداری از منابع انسانی 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم
12.نیاز به افزایش نگهداری از منابع انسانی 1- خیلی زیاد 2- زیاد 3- متوسط 4- کم 5- خیلی کم