جستجو:  
دوشنبه 2 بهمن 1396
مشخصات فردی
کد ملی:
شماره شناسنامه:
سوالات
هدف:مقایسه مدیرانی با سن 40 سال وبیشتر با مدیران جوانتر
نحوه تکمیل : پس از مطالعه هر جمله، مشخص کنیدکه مدیران با سن 40 سال و بیشتر چه مشخصاتی دارند.
1- قابل اعتماد هستند 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
2-کارها را آسان می گیرند 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
3-معرفی تکنولوژی جدید را می پذیرند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
4- مهارتهای ارتباطی دارند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
5-به سختی کار می کنند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
6-قابل اعتماد هستند 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
7- قادر به درک ایده های جدید هستند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
8- به سازمان وفادارند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
9- به خوبی در تیمها کار می کنند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
10- آگاه هستند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
11- خود را با تغییرات انطباق می دهند 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
12- در انجام کارها اثر بخش هستند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
13- به سرعت یاد می گیرند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
14- هدایت را می پذیرند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
15- تجربه ای را دارند که در شغل مفید است 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
16- علاقه مند هستند آموزش ببینند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر
17- قبل از عمل فکر می کنند. 1- بسیار کمتر از مدیران جوانتر 2- کمتر از مدیران جوانتر 3-عدم تفاوت با مدیران جوانتر 4- بیشتر از مدیران جوانتر 5- بسیار بیشتر از مدیران جوانتر