جستجو:  
پنجشنبه 31 خرداد 1397
هدف: این پرسشنامه با هدف کشف دیدگاه فرد نسبت به خودش واینکه چطور می تواند با توجه به نیازهای خاص که داردبه بهبود خود بپردازد، طاحی گردیده است.پاسخ های شما به پرسش ها باید منعکس کننده نگرش و رفتارهایی باشد که هم اکنون دارا هستید ونه آنچه که شما دوست دارید داشته باشید.
مشخصات فردی
کد ملی:
شماره شناسنامه:
سوالات
هدف: این پرسشنامه با هدف کشف دیدگاه فرد نسبت به خودش واینکه چطور می تواند با توجه به نیازهای خاص که داردبه بهبود خود بپردازد، طاحی گردیده است.پاسخ های شما به پرسش ها باید منعکس کننده نگرش و رفتارهایی باشد که هم اکنون دارا هستید ونه آنچه که شما دوست دارید داشته باشید.
1- من همواره در جستجوی کسب اطلاعات از دیگران راجع به نقاط قوت و ضعف خود به عنوان مبنایی برای بهبودی خود هستم. 1-کاملا مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 3- مخالفم 4- نه موافقم نه مخالفم 5- موافقم 6- تاحدودی موافقم 7- کاملا موافقم


2- زمانی که راجع به خودم بازخورد منفی دریافت می کنم عصبانی نمی شوم و موضع دفاعی به خود نمی گیرم. 1-کاملا مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 3- مخالفم 4- نه موافقم نه مخالفم 5- موافقم 6- تاحدودی موافقم 7- کاملا موافقم


3- به منظور ایجاد بهبودی در خود تمایل دارم تا باورها و احساسات خود را با دیگران در میان بگذارم. 1-کاملا مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 3- مخالفم 4- نه موافقم نه مخالفم 5- موافقم 6- تاحدودی موافقم 7- کاملا موافقم


4- در خصوص سبک گرداوری اطلاعات و تصمیم گیری خودم ، شناخت بسیار زیادی دارم. 1-کاملا مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 3- مخالفم 4- نه موافقم نه مخالفم 5- موافقم 6- تاحدودی موافقم 7- کاملا موافقم


5- زمانی که روابط خود با دیگران شکل می دهم ،شناخت بسیار زیادی از نیازهای ارتباط متقابل شخصی خودم با دیگران دارم. 1-کاملا مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 3- مخالفم 4- نه موافقم نه مخالفم 5- موافقم 6- تاحدودی موافقم 7- کاملا موافقم


6- من به خوبی می دانم که چگونه از عهده موقعیت های مبهم و نامطمئن برایم. 1-کاملا مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 3- مخالفم 4- نه موافقم نه مخالفم 5- موافقم 6- تاحدودی موافقم 7- کاملا موافقم


7- من دارای یک سری اصول و استانداردهای شخصی هستم که به رفتارم جهت می دهند. 1-کاملا مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 3- مخالفم 4- نه موافقم نه مخالفم 5- موافقم 6- تاحدودی موافقم 7- کاملا موافقم


8- درباره رخدادهای خوب و بدی که برایم اتفاق می افتد ، همواره احساس مسئولیتم بیشتر از آن چیزی است که رخ می دهد. 1-کاملا مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 3- مخالفم 4- نه موافقم نه مخالفم 5- موافقم 6- تاحدودی موافقم 7- کاملا موافقم


9- من به ندرت احساس عصبانیت، دلواپسی و اضطراب می کنم، بدون آنکه علت آن را بدانم. 1-کاملا مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 3- مخالفم 4- نه موافقم نه مخالفم 5- موافقم 6- تاحدودی موافقم 7- کاملا موافقم


10-من در خصوص مواردی که در تعامل با دیگران دچار اصطکاک و تضاد می شوم، شناخت و آگاهی لازم را دارم. 1-کاملا مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 3- مخالفم 4- نه موافقم نه مخالفم 5- موافقم 6- تاحدودی موافقم 7- کاملا موافقم


11- من تعاملات نزدیکی با حداقل یک نفر دیگر دارم که می توانم اطلاعات شخصی و احساساتم را با او در میان بگذارم. 1-کاملا مخالفم 2- تاحدودی مخالفم 3- مخالفم 4- نه موافقم نه مخالفم 5- موافقم 6- تاحدودی موافقم 7- کاملا موافقم