جستجو:  
سه شنبه 29 خرداد 1397
مشخصات فردی
شماره ملی:
شماره شناسنامه:
سوالات
1- به احتمال بسیار زیادی ،همکارانم را به صورت ....... تحت تاثیر قرار می دهم. الف) عملی و به جا بودن ب) احساسی،حساس به احساسات خودم و دیگران ج) سرد و منطقی بودن د)عقلانی و تاحدودی منزوی بودن2- هنگامی که پروژه ای به من واگذار می شود،بیشترین توجه و علاقه من این استکه پروژه .....خواهد بود. الف) عملی، با نتایج مشخصی که زمان و انرژی صرف آن کرده ام، توجیه کند. ب)انگیزهدهنده، دربرگیرنده تعاملات فعال با دیگران ج)به طور منطقی و سیستماتیک توسعه داده شده د)توسعه وپیشرفت دانش3- در تعامل با افرادی که در اجتماع با آنها ملاقات می کنم، توجه می کنم که آیا..................... الف) آنها جسور وبا اراده هستند ب) محتاط هستند ج) دقیق و موشکاف هستند د)بسیار با هوش هستند.4- هنگام مواجه با افرادی که نظر متفاوت دارند، مفید ترین کار......است. الف) تفاوت اصلی را مشخص می کنم و توافق و اجماع ایجاد کنم تا اینکه به سرعت بتوان تصمیم گیری کرد. ب) خودم را جای طرف مقابلم قرار دهمو سعی کنم دیدگاه او را درک کنم. ج)آرامش خود را حفظ کنم و به صورت منطقی ، ساده و شفاف مباحثم را بیان کنم. د)پیشنهادات جدیدی را مطرح کنم.5- هنگامی که تحت فشار هستم، ممکن است........... الف) نسبت به اینکه از من یک اقدام فوری خواسته شود و به سمت تصمیمات سریع سوق داده شوم، بسیار نگران شوم. ب)بسیار عاطفی بوده و بر مبنای احساساتم کار را انجام دهم. ج) به میزان زیادی غیر احساسی بوده و به صورت غیر شخصی و تحلیلی کار را انجام می دهم. د) با حالتی مبتکرانه و مانند فردی که از نظر عقلی برتر از دیگران است ، کار را انجام می دهم.6- هنگام ارائه سخنرانی در یک گروه ، من مایلم تاثیر گذاری به عنوان ......بودن را کنار بگذارم. الف) یک فرد عملیاتی و مبتکر که می تواند به حضار نشان دهد چگونه یک رویه را کارآمد می کند. ب)یک فرد سرزنده و ترغیب کننده که با عواطف و حالات حضار در تماس است. ج) یک فرد متفکر سیستماتیک که می تواند مسائل گروه را تحلیل کند. د)یک فرد بسیار نوآور