جستجو:  
چهارشنبه 2 خرداد 1397
مشخصات فردی
کد ملی:
شماره شناسنامه:
مهارتهای ادراکی، انسانی و فنی
1- هنگامی که من باید وظایفی را انجام دهم، کارها را بر اساس زمانی که دارم، الویت بندی و سازماندهی می کنم. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
2- بیشتر افراد من را به عنوان یک شنونده خوب می شناسند. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
3- هنگامی که من تصمیم می گیرم کارهای شخصی ام را انجام دهم، یک دوره زمانی بلند مدت(3 سال یا بیشتر) را برای انجام کارهایم در نظر می گیرم. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
4- من بیشتر کارهای فنی یا کمی را ترجیح می دهم تا کارهای مربوط به ادبیات ، روانشناسی و جامعه شناسی. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
5- هنگامی که من با فردی مخالفت جدی دارم، بعدا با او صحبت می کنم. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
6- هنگامی که باید پروژه یا کاری را انجام دهم، من ان پروژه ها و بخش های کوچکتر تقسیم می کنم. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
7- من ترجیح می دهم زمانی را پشت کامپیوتر صرف کنم تا اینکه بخواهم با افراد سپری کنم. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
8- تلاش می کنم تا دیگران را در فعالیتها مشارکت دهم. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
9- هنگامی که من یک واحد درسی را می گیریم. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
10- هنگامی که فردی اشتباه می کند، از او می خواهم تا اشتباه خود را اصلاح کند و به او اجازه می دهم پاسخ یا رویکرد صحیح را بداند. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
11- من فکر می کنم هنگامی که نزد شخص دیگری هستم،به جای آنکه نگران نیازهای طرف مقابل باشم ،بهتر است از زمانم بهتر استفاده کنم تا بتوانم کار واقعی ام را انجام دهم. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
12- من چشم انداز بلند مدتم را درباره مسیر شغلی ام ، خانواده ام و سایر فعالیتهایم می دانم و درباره آنها با دقت فکر کرده ام. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
13- هنگام حل مسائلف ترجیح می دهم داده ها یا آمارها را تحلیل کنم تا با گروهی از افراد ملاقات کنم 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
14- هنگامی که من بر روی یک پروژه گروهی کار می کنم و فردی در گروه هست که کار زیادی انجام نمی دهد، من به دوستانم درباره او شکایت می کنم. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
15- هنگام صحبت درباره ایده ها و مفاهیم ، من واقعا هیجان زده و مشتاق می شوم 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
16- نوع واحدمدیریت که این کتاب برای ان استفاده می شود، واقعا اتلاف زمان می باشد. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
17- من فکر می کنم که بهتر است مودب باشم و به احساسات افراد ضربه نزنم. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.
18- من به داده ها و کارها بیشتر از افراد علاقه مندم. 1:من هرگز این گونه نیستم. 2: من به ندرت این گونه هستم. 3: من گاهی این گونه هستم. 4: من غالبا این گونه هستم. 5: من همیشه این گونه هستم.