جستجو:  
یکشنبه 3 تیر 1397
مشخصات فردی
هدف: میزان اثربخشی عملکرد تیم استراتژیک در سازمان نحوه تکمیل: میزان موافقت خود را با هریک از موارد پرسشنامه با توجه به طیف مشخص کنید
کدملی:
شماره شناسنامه
سوالات
1- این تیم رهبری استراتژیک، به طور منظم و واقع گرایانه ای ، نقاط ضعف و قوت سازمانی را ارزیابی می کند.
2- این تیم رهبری استراتژیک، تهدیدات و فرصتهای موجود در محیط خارجی را درک می کند.
3- این تیم رهبری استراتژیک، چشم انداز مشترکی از آینده دارد.
4- افراد در تمام سطوح درک می کنند که نقش انها چگونه از ماموریت سازمانی حمایت می کند.
5- این تیم رهبری استراتژیک، خود را با روندهای فناوری، بازار و فرهنگ منطبق می کند.
6- این تیم رهبری استراتژیک، درباره اهداف و ارزش های اصلی آگاه هستند.
7- این تیم رهبری استراتژیک، به طور جهانی می اندیشند.
8- این تیم رهبری استراتژیک، دیگران را تشویق می کند تا از طریق آزمایش روشهای جدید یا متفاوت انجام چیزها ، بهبود پیدا کنند.
9- در اینجا راجع به موضوعات مختلف بحث می شود
10- از نظرات مختلف استقبال می شود.
11- استراتژی ما افتراقی است درباره آنچه خواهیم داد و آنچه نخواهیم دادآگاهی داریم.
12- این تیم رهبری استراتژیک، به خوبی با هم کار می کنند.
13- این تیم رهبری استراتژیک، شامل افرادی با مهارتهای مختلف است.
14- این تیم رهبری استراتژیک، به خوبی اطلاعات را با هم تسهیم می کنند.
15- اعضای این تیم رهبری استراتژیک، تعاملات سازنده ای با سایر اعضا در کل سازمان دارند.
16- این تیم رهبری استراتژیک، فعالانه از رشد و توسعه اجرایی حمایت می کند.
17- در اینجا، پیشرفت کردن به عملکرد بستگی دارد و نه به سیاست و قدرت
18- این تیم رهبری استراتژیک، یک تعادل مناسب بین برخورد با نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت ایجاد می کند.
19- این تیم رهبری استراتژیک، از یک سطح مناسبی از ریسک پذیری حمایت می کند
20- این تیم رهبری استراتژیک،انرژی دیگران را برای فعالیتهای غیر بهره ور هدر نمی دهد.
21- این تیم رهبری استراتژیک، تهدیدات و فرصتهای محیطی به طور اثربخش پاسخ می دهد.
22- این تیم رهبری استراتژیک، به همدیگر اعتمادو برای هم احترام قائلند.
23- این تیم رهبری استراتژیک، بیشتر بر همکاری بین واحدهای سازمانی تاکید می کندتا بر رقابت بین آنها.
24- ما بهترین اقداماتمان رابین افراد و واحدها تسهیم می کنیم.
25- این تیم رهبری استراتژیک، سطح بالایی از کمال و بی عیبی را نشان می دهد.
26- من از روشی که این تیم رهبری استراتژیک موضوعات درست یا غلط را مدیریت می کند، برخودمی بالم.
27- حس مثبتی از انرژی و هیجان در اینجا وجود دارد.