جستجو:  
دوشنبه 4 تیر 1397
هدف : بررسی میزان توجه و اگاهی کارکنان از چشم انداز و ارزشهای سازمانی نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می دهد انتخاب کنید.
سوالات
کد ملی:
شماره شناسنامه
سوالات پرسشنامه
1-مدیریت ارشد ، تصویر روشنی از مسیری که سازمان ما در آن حرکت می کند، به کارکنان ارائه می دهد.
2-من دانش کافی از چشم انداز ، ماموریت، ارزش ها و اهداف سازمان دارم.
3-اقدامات همکارانم از چشم انداز و ارزشهای سازمان حمایت می کند.
4- می توانم ارتباط روشنی بین کارم و اهداف سازمان ببینم
5-من می دانم که شغلم چگونه از اهداف کلی سازمان حمایت می کند.
6-من درک روشنی از نقش ، روابط و مسئولیت هایم دارم.
7-من درک می کنم که چگونه کارم با اهداف کلی سازمان ما تناسب داریم.
8-مدیر من ، به ماموریت ، ارزشها و اصول عملیاتی ما متعهد می باشد.
9-مدیریت ارشد غالبا به ارزش های ما و چگونگی ارتباط آن با سازمان اشاره می کند.
10- مدیر من به روشی عمل می کند که با ارزش های بیان شده سازگار است.
11-من ارزشهای سازمان را می دانم و درک می کنم.
12-در این سازمان ، مشارکت و انرژی مثبت زیادی وجود دارد.