جستجو:  
شنبه 5 خرداد 1397
نحوه تکمیل: مشخص کنید که به چه میزان با جملات زیر در رابطه با سرپرست مستقیم خود موافق یا مخالف هستید . پاسخ خود را با توجه به مقیاس زیر بیان کنید.
مشخصات فردی
کدملی:
شماره شناسنامه
سوالات پرسشنامه
1- سرپرست من توصیه می کند که من ارتقا بگیرم .
2- سرپرست من به من شغلی که از آن متنفرم می دهد.
3- سرپرست من می بیند که من ارتقایی می گیرم که به آن تمایل دارم.
4- سرپرست من زندگی شغلی من را کاملا غیر قابل تحمل می سازد
5- سرپرست من در مورد چگونگی انجام امور تصمیم گیری می کند.
6- سرپرست من درمورد چگونگی انجام بهتر وظایفم به من پند و نصیحت می دهد.
7- سرپرست من اهمیت انجام امور به یک روش معین را درک می کند.
8- سرپرست من از من می خواهد که او را تمجید و ستایش کنم.
9- سرپرست من سرپرست من دانش گسترده شغلی خود را با من تسهیم می کند
10- سرپرست من از من می خواهد اموری که مربوط به او می شود را مورد تمجید و ستایش قرار دهم.
11- سرپرست من به اموری پی می برد که هیچ فرد دیگری نمی داند.
12- سرپرست من اموری که می خواهم انجام دهم به طور منطقی برایم تشریح کند.
13- سرپرست من به داده های حیاتی در مورد شرکت دسترسی دارد.
14- سرپرست من یک چشم انداز روشن از آینده شرکت ایجاد می کند.
15- سرپرست من جهت متقاعد کردن افراد درباره یک موضوع ،حقایق متقاعد کننده ارائه می دهد.
16- سرپرست من هنگامی که با من ارتباط برقرار می کند، مرا غرق در تفکر می کند.