جستجو:  
سه شنبه 29 خرداد 1397
مشخصات فردی
کد ملی
شماره شناسنامه
رسمیت
1- سازمان من قوانین و سیاست های مکتوب زیادی دارد.




2- یک دفترچه راهنمایی در زمینه (قوانین و سیاست های) سازمان وجود دارد.




3- برای بیشتر مشاغل سازمان، شرح شغل مکتوب و کاملی وجود دارد.




4- سازمان،سابقه مکتوبی از شغل هر نفر را حفظ می کند.




5- یک برنامه رسمی برای بیشتر مشاغل جدید در این سازمان وجود دارد.




تمرکز
1-چه میزان در تصمیم گیری های مربوط به برنامه های جدید مشارکت می کنید؟




2-چه میزان در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های جدید مشارکت می کنید؟




3- چه میزان در تصمیم گیری های مربوط به استخدام کارکنان جدید مشارکت می کنید؟




4-چه میزان در تصمیم گیری های مربوط به ارتقا افراد جدید مشارکت می کنید؟




سلسله مراتب
1-تا زمانی که یک سرپرست تصمیم را تصویب نکند،اقدامات زیادی صورت نمی گیرد.




2-فردی که می خواهد تصمیم بگیرد، به سرعت دلسرد می شود.




3-حتی برای دریافت پاسخ نهایی در زمینه موضوعات کوچک نیز به فردی در بالای سلسله مراتب باید مراجعه کرد




4- قبل از انجام هر کاری باید از رئیسم اجازه بگیرم.




5-هر تصمیم که می گیرم باید با تصویب رئیسم باشد.