جستجو:  
پنجشنبه 3 اسفند 1396
مشخصات فردی
کد ملی
شماره شناسنامه
رسمیت
1- سازمان من قوانین و سیاست های مکتوب زیادی دارد.
2- یک دفترچه راهنمایی در زمینه (قوانین و سیاست های) سازمان وجود دارد.
3- برای بیشتر مشاغل سازمان، شرح شغل مکتوب و کاملی وجود دارد.
4- سازمان،سابقه مکتوبی از شغل هر نفر را حفظ می کند.
5- یک برنامه رسمی برای بیشتر مشاغل جدید در این سازمان وجود دارد.
تمرکز
1-چه میزان در تصمیم گیری های مربوط به برنامه های جدید مشارکت می کنید؟
2-چه میزان در تصمیم گیری های مربوط به سیاست های جدید مشارکت می کنید؟
3- چه میزان در تصمیم گیری های مربوط به استخدام کارکنان جدید مشارکت می کنید؟
4-چه میزان در تصمیم گیری های مربوط به ارتقا افراد جدید مشارکت می کنید؟
سلسله مراتب
1-تا زمانی که یک سرپرست تصمیم را تصویب نکند،اقدامات زیادی صورت نمی گیرد.
2-فردی که می خواهد تصمیم بگیرد، به سرعت دلسرد می شود.
3-حتی برای دریافت پاسخ نهایی در زمینه موضوعات کوچک نیز به فردی در بالای سلسله مراتب باید مراجعه کرد
4- قبل از انجام هر کاری باید از رئیسم اجازه بگیرم.
5-هر تصمیم که می گیرم باید با تصویب رئیسم باشد.