جستجو:  
چهارشنبه 2 خرداد 1397

راهنمای اجرای آزمون:
این پرسشنامه جهت شناخت چگونگی ارضاء شخصیت و رضایت شغلی تلاش می کند تا برخی از انواع مشاغل مناسب را معرفی کند بطوریکه چگونگی نگاه فرد به محیط و چگونگی تصمیم گیری او را نشان می دهد. درک او از اولویت ها و ترجیحات خود و دیگران‚ او را در شناسایی توانمندی هایش یاری می کند. این درک و فهم به او بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت می برد و در آن موفق است و چگونگی ارتباط او با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند ‚ بدست می دهد. این آزمون دارای 87 سوال است.
●پاسخ دهندگان باید در هر سوال صرفا یکی از گزینه های الف یا ب را انتخاب نماید.
● این آزمون محدودیت زمانی ندارد اما برای تکمیل پرسشنامه زمانی حدود 15 تا 25 دقیقه لازم می باشد.
● نباید به پاسخ دهندگان تعاریفی از لغات یا عبارات ارائه کرد. فرد می بایست بر اساس درک شخصی خود به آن سوال پاسخ دهد.
این پرسشنامه در مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ترجمه گردیده است.
 

مشخصات فردی
کدملی
شماره شناسنامه:
پرسشنامه شخصیت شناسی شماره 5 فاز دوم جانشین پروری
سوال 1 آیا شناختن شما......
پاسخ الف) آسان است ؟
پاسخ ب) دشوار است ؟


سوال 2 آیا..................................پاسخ الف) با هر کسی تا حدی که لازم می دانید به راحتی صحبت می کنید؟پاسخ ب) فقط با افراد خاصی آن هم در شرایط خاصی میتوانید زیاد صحبت کنید؟

سوال 3 شما معمولا
پاسخ الف) زود جوش هستید؟
پاسخ ب) آرام و درون گرا هستید؟


سوال 4 روابط دوستانه شما ............................
پاسخ الف) با افرادی معدود ولی عمیق است؟
پاسخ ب) با تعداد بسیاری از افراد ولی سطحی است؟


سوال 5 می توانید به طور نامحدود
پاسخ الف) فقط با کسانی که علایق مشترکی با شما دارند صحبت کنید؟
پاسخ ب) می توانید تقریبا با هر کسی صحبت کنید؟


سوال 6 در صحبت کردن با دوستانتان................................
پاسخ الف) گاهی مسائل شخصی را به طور خصوصی به آنان می گویید؟
پاسخ ب) تقریبا هرگز چیزی را که نمی خواهید بگویید بیان نمی کنید؟


سوال 7 آیا معمولا
پاسخ الف) آزادانه احساسات خود را نشان می دهید؟

پاسخ ب) احساسات خود را نشان نمی دهید؟


سوال 8 وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند
پاسخ الف) احساس ناراحتی می کنید؟
پاسخ ب) اصلا ناراحت نمی شوید؟


سوال 9 آیا عادت دارید
پاسخ الف) به هیچ کس اعتماد نکنید یا حداکثر به یک نفر اعتماد کنید؟
پاسخ ب) تعدادی دوست دارید که به آنها اعتماد می کنید؟


سوال 10 آیا.............................
پاسخ الف) فکر می کنید همه ی کسانی را که دوست دارید می دانند که دوستشان دارید؟
پاسخ ب) به بعضی افراد علاقه مند هستید بی آنکه بگذارید آنها بدانند؟


سوال 11 وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید ؟

پاسخ الف) به صحبت گروهی بپردازید؟
پاسخ ب) هر بار فقط با یک فرد صحبت کنید؟


سوال 12 در بین دوستانتان آیا.............

پاسخ الف) یکی از آخرین کسانی هستید که خبرها را می شنوید؟
پاسخ ب) همه نوع خبری در مورد هر کسی دارید؟


سوال 13 در یک محفل اجتماعی.............

پاسخ الف) سعی می کنید کسی را که دوست دارید با او صحبت کنید به گوشه ای بکشید؟
پاسخ ب) با گروه می جوشید؟


سوال 14 در میهمانی ها
پاسخ الف) گاهی کسل می شوید؟
پاسخ ب) همیشه به شما خوش می گذرد؟


سوال 15 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) صحبت کردن
پاسخ ب) نوشتن


سوال 16 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟

پاسخ الف) آرام
پاسخ ب) سرزنده


سوال 17 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) ساکت
پاسخ ب) پر حرف


سوال 18 در یک مهمانی دوست دارید:
پاسخ الف) کاری کنید که مراسم به خوبی برگزار شود؟
پاسخ ب) می گذارید هر کسی به میل خودش خوش بگذراند؟


سوال 19 هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید:
پاسخ الف) بیشتر از بقیه صحبت می کنید؟
پاسخ ب) کمتر از بقیه؟


سوال 20 در یک گروه بزرگ اغلب:
پاسخ الف) دیگران را معرفی می کنید؟
پاسخ ب) معرفی می شوید؟


 
سوال 21 زمانی که در مورد یک پیشامد فکر می کنید ترجیح می دهید:
پاسخ الف) در این مورد با شخصی صحبت کنید؟
پاسخ ب) در مورد آن خوب فکر می کنید؟


سوال 22 آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند می توانند بگویند به چه علاقه دارید؟
پاسخ الف) خیلی سریع
پاسخ ب) تنها پس از آنکه شما را خوب شناختند


ادامه سوالات
سوال 23 آیا معمولا منظورتان

پاسخ الف) بیشتر از آنچه می گویید می باشد؟

پاسخ ب) کمتر از آنچه می گویید است؟


سوال 24 وقتی که غریبه ها را ملاقات می کنید
پاسخ الف) برایتان خوشایند یا دست کم راحت است؟
پاسخ ب) زحمت زیادی برایتان دارد؟


سوال 25 وقتی در جلسه ای راجع به چیزی نظری دارید که باید گفته شودپاسخ الف) آن را مطرح می کنید؟پاسخ ب) در مورد گفتن آن تردید دارید؟

سوال 26 ترجیح می دهید در نظر مردم چگونه باشید؟
پاسخ الف) فردی اهل عمل؟
پاسخ ب) فردی مبتکر و خلاق؟


سوال 27 هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن آیا..............پاسخ الف) از شیوه ی بیان عجیب و ابتکاری مطالب لذت می برید؟پاسخ ب) نویسندگانی را دوست دارید که به روشنی منظور خود را می رسانید؟

سوال28 اگر معلم بودید ترجیح می دادید
پاسخ الف) واقعیت ها را تدریس کنید؟

پاسخ ب) نظریه ها را شرح دهید؟


سوال 29 معمولا با کدام شخص راحت تر ارتباط برقرار می کنید؟
پاسخ الف) با فردی تخیلی؟
پاسخ ب) با فردی واقع بین؟


سوال 30 در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند ترجیح می دهید:
پاسخ الف) آن را به شیوه ی پذیرفته شده انجام دهید؟
پاسخ ب) روش خاص خود را برای انجام آن ابداع کنید؟


سوال31 درشیوه ی زندگی تان ترجیح می دهید
پاسخ الف) متفاوت باشید؟
پاسخ ب) متعارف عمل کنید؟


سوال32 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف)عبارت
پاسخ ب) مفهومسوال33 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) ساختن
پاسخ ب) اختراع کردنسوال34 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) واقعی
پاسخ ب) انتزاعیسوال35 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) حروفی
پاسخ ب) ارقامیسوال36 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) تولید
پاسخ ب) طراحیسوال37 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) علامت
پاسخ ب) نمادسوال38 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) پذیرش
پاسخ ب) تغییر


سوال39 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟پاسخ الف) شناخته شدهپاسخ ب) ناشناخته


سوال40 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) واقعیت ها
پاسخ ب) ایده هاسوال41 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) زیربنا
پاسخ ب) روبناسوال42 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) نظریه
پاسخ ب) تجربه


ادامه سوالات
سوال43 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟پاسخ الف) مایعپاسخ ب) جامد

سوال 44 کدام یک تمجید بیشتری از یک فرد است؟پاسخ الف) بصیرت دارد؟پاسخ ب) عقل سلیم دارد؟سوال 45 اگر بخواهید در همسایگی خود برای مسائلی مانند کمک به کمیته امداد به جمع آوری اعانه بپردازید
پاسخ الف) درخواست شما خلاصه و تجاری است؟
پاسخ ب) دوستانه و اجتماعی است؟سوال 46 کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می آید؟
پاسخ الف) شخصی با احساسات واقعی ؟
پاسخ ب) شخصی همیشه منطقی؟


 
سوال 47 آیا در تصمیم گیری ‚ بیشتر ....
پاسخ الف) قلبتان بر عقلتان غلبه دارد؟
پاسخ ب) عقلتان بر قلبتان؟سوال 48 هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید
پاسخ الف) تمجید کنید؟
پاسخ ب) سرزنش کنید؟سوال 49 احساس می کنید که کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
پاسخ الف) همدردی نکردن؟
پاسخ ب) استدلال پذیر نبودن؟


سوال 50 اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید کدام یک از این دو گزاره برایتان جالب تر بنظر می آید؟پاسخ الف) مردم خیلی دوست دارند که شما آن را انجام دهید؟پاسخ ب) این منطقی ترین کاری است که انجام می دهید؟


سوال 51 فکر می کنید وجود کدام یک در فرد نقص بیشتری است؟
پاسخ الف) خیلی احساساتی بودن؟
پاسخ ب) به اندازه کافی احساساتی نبودن؟سوال 52 احساس می کنید کدام یک عیب بدتری به شمار می آید؟
پاسخ الف) گرمی زیاد نشان دادن؟
پاسخ ب) به اندازه کافی گرم نبودن؟


سوال 53 آیا معمولاپاسخ الف) برای احساس بیشتر از منطق ارزش قائل هستید؟پاسخ ب) برای منطق بیشتر از احساس؟


سوال54 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) متقاعد کردن
پاسخ ب) لمس کردن


سوال55 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟پاسخ الف) موافقت کردنپاسخ ب) پرسیدن


سوال56 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) مزایا
پاسخ ب) برکتسوال57 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) تحلیل کردن
پاسخ ب) همدردیسوال58 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) نرم
پاسخ ب) سختسوال59 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) پایبند به اندیشه خود
پاسخ ب) دلگرمسوال60 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) چه کسی؟
پاسخ ب) چه چیزی؟سوال61 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) محتاط
پاسخ ب) خوش خیالسوال62 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) ملایم
پاسخ ب) محکمسوال63 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) عدالت
پاسخ ب) بخشندگیسوال64 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) غیر انتقادی
پاسخ ب) انتقادیسوال65 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) متفکر
پاسخ ب) احساسیسوال66 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) دلسوزی
پاسخ ب) دوراندیشی


سوال 67 بیشتر مراقب کدام یک هستید؟پاسخ الف) احساسات افراد؟پاسخ ب) حقوق افراد؟


سوال 68 آیا به طور طبیعی:
پاسخ الف) به مردم بیشتر از اشیاء علاقه مندید؟
پاسخ ب) به اشیاء و نحوه کار آنها بیشتر از روابط انسانها علاقه مندید؟سوال 69 برای انجام یک کار ‚ آیا......................................
پاسخ الف) آن را زود شروع می کنید بطوریکه پس از پایان کار وقت اضافی داشته باشید؟
پاسخ ب) آن را به لحظه آخر واگذار کرده و سعی میکنید هر چه سریعتر انجام دهید؟


ادامه سوالات

سوال 70 هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می نماید
پاسخ الف) آیا بوجود آمدن وقفه در برنامه تان را مزاحمت تلقی می نمایید؟
پاسخ ب) با تغییر وضعیت بوجود آمده با خوشرویی برخورد می کنید؟


سوال 71 آیا مطابق برنامه عمل کردنپاسخ الف) مورد رضایت شماست؟پاسخ ب) شما را در تنگنا قرار می دهد؟


سوال 72 هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ که تا یک هفته باید انجام شود
پاسخ الف) زمانی را برای تهیه ی فهرستی از کارهایی که می بایست انجام شوند بر اساس اولویت در نظر می گیرید؟
پاسخ ب) دل به دریا می زنید و شروع می کنید؟سوال 73 اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش در زمانی خاص انجام دهید
پاسخ الف) طبق برنامه عمل کردن برای شما خوشایند است؟
پاسخ ب) از در چهار چوب قرار گرفتن احساس ناخوشایندی می کنید؟سوال 74 آیا ترجیح می دهید
پاسخ الف) قرار ملاقات ها وعده ها و میهمانی ها را از پیش تعیین کنید؟
پاسخ ب) فردی باشید که در لحظه آخر بتوانید آزادانه آنجایی را که تمایل دارید انتخاب کنید؟سوال75 آیا........................................
پاسخ الف) ترجیح می دهید کارها را در دقیقه آخر انجام دهید؟
پاسخ ب) انجام دادن کارها در دقیقه آخر شما را عصبی می کند؟سوال 76 آیا فکر می کنید که داشتن یک برنامه روزانه
پاسخ الف) راحت ترین روش برای دادن کارهاست؟
پاسخ ب) حتی اگر ضروری باشد رنج آور است؟سوال 77 وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید آیا مایلید
پاسخ الف) پیش از آغاز کار ‚ با دقت آن را سازماندهی کنید؟
پاسخ ب) آنچه ضروری است را حین انجام کار متوجه شوید؟سوال 78 آیا...................
پاسخ الف) روزمره بودن برایتان ساده تر است؟
پاسخ ب) متنوع بودن؟سوال 79 در زندگی شخصی وقتی به پایان مسئولیتی می رسید
پاسخ الف) آیا می دانید کار بعدی چیست و آماده درگیر شدن با آن هستید؟
پاسخ ب) تا پیشامد بعدی از آرامش خود خوشنود هستید؟سوال80 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) وقت شناس
پاسخ ب) بی دغدغهسوال81 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) منضبط
پاسخ ب) آسان گیرسوال82 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) منظم
پاسخ ب) خودمانیسوال83 کدام لغت برای شما جالبتر است ؟
پاسخ الف) برنامه ریز
پاسخ ب) بی برنامهسوال 84 آیا به طور کلی ترجیح می دهید:
پاسخ الف) برای دیدار کسی از قبل برنامه ریزی کنید؟
پاسخ ب) آزاد باشید و لحظه ای عمل کنید؟سوال 85 وقتی برای یک روز جایی می روید . آیا ترجیح می دهید :
پاسخ الف) برای اینکه چه کاری و چه موقع انجام دهید برنامه ریزی کنید؟
پاسخ ب) فقط می روید؟سوال 86 در مورد کارهای روز مره ترجیح می دهید
پاسخ الف) ابتدای صبح همه کارها را انجام دهید؟
پاسخ ب) در ضمن فرصت پیش آمده حین انجام کارهای جالب آنها را انجام می دهید؟سوال 87 آیا................
پاسخ الف) از اتمام کارها پیش از زمان موعود احساس رضایت می کنید؟
پاسخ ب) از سرعت و کارآمدی خود در لحظات آخر انجام کار لذت می برید؟