جستجو:  
سه شنبه 1 خرداد 1397

هدف: بررسی ابعاد مختلف اعتماد در سازمان

نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هریک از جملات پرسشنامه با توجه به طیف بیان کنید.
مشخصات فردی
کد ملی :
شماره شناسنامه:
اعتماد مبتنی بر شناخت

1- بیشتر هم گروهی های من، کارشان را به صورت حرفه ای انجام می دهند.


2- من دلیلی نمی بینم که به شایستگی و آمادگی هم گروهی هایم برای انجام شغل شان تردید کنم.


3-من اطمینان دارم که هم گروهی های من به گونه ای کار نمی کنند که کار را برای من دشوار کنند.
 


4- بیشتر هم گروهی های من، به آن چه می گویند، عمل خواهند کرد.


اعتماد مبتنی بر تاثیر

1- من می توانم آزادانه درباره نظراتم در انجام کار با تیمم صحبت کنم و می دانم که آنها گوش خواهند کرد.


2-اگر یکی از ما به مکان دیگری انتقال داده شودو ما دیگر نتوانیم با او کار کنیم ، احساس کمبود می کنیم.


3-اگر من مسائلم را با تیمم مطرح کنم، می دانم که انها به طور سازنده ای به من پاسخ خواهند داد.


 4- باید بگویم که ما (تیم من )، سرمایه گذاری عاطفی قابل ملاحظه ای در روابط  کاریمان انجام داده ایم.


گرایش به اعتماد

1- بیشتر افراد درباره بیان حدود دانش خود صادق هستند.


2-می توان به بیشتر افراد اعتماد کردکه به آن چه می گویند عمل خواهند کرد.


3-بیشتر افراد در تشریح تجربه و توانایی های خود ، صادق هستند.


4-بیشتر افراد به سوالات شخصی با صداقت پاسخ می دهند.