جستجو:  
پنجشنبه 31 خرداد 1397

هدف: تعیین پروفایل توانمند سازی کارکنان

نحوه تکمیل: برای هریک از موارد زیر گزینه ای را انتخاب کنید که با آن راحت تر هستید.

نیمرخ توانمند سازی
کد ملی :
شماره شناسنامه:

1-هنگامی که من باید مبحثی را ارائه دهم یا مقاله ای را بنویسم،......
الف: محتوای بحث یا مقاله را بر مبنای ایده هایم قرار می دهم.      ب: تحقیقات زیادی را انجام می دهم و یافته های دیگران را در بحث یا مقاله ام ارائه می کنم.


2-هنگامی که مطالبی را می خوانم که با آن مخالفم،.....
الف :  ایده های خود را صحیح فرض می کنم.             ب : آنچه به صورت مکتوب ارائه می شود را صحیح فرض می کنم.


3- هنگامی که شخص من رابه شدت عصبانی می کند،....

الف: از آن شخص می خواهم رفتاری که موجب اهانت به من است را متوقف نماید.        ب: کمی صحبت می کنم، کاملا نمی دانم چگونه موقعیتم را بیان کنم.


4-وقتی که کار خوبی انجام می دهم، برای من مهم این است که......     

 الف: کار، نمایانگر بهترین تلاشی باشد که من می توانم انجام دهم.                  ب:دیگران متوجه می شوند که آن کار را من انجام داده ام.


5-هنگامی که من پوشاک جدیدی خریداری می کنم،...
الف: آن چیزی که برای من بهترین است می خرم.     ب- سعی می کنم بر اساس آخرین مد روز لباس بخرم.
 


6-هنگامی که چیزی اشتباهی اتفاق می افتد،....

الف. سعی می کنم مساله را حل کنم.        ب. سعی می کنم فرد خطا کار را پیدا کنم.


7-هنگامی که آینده را پیش بینی می کنم،..

. الف: مطمئن هستم که قادر خواهم بود نوع زندگی را که می خوام رهبری کنم، رهبری می کنم.      ب: نگران این هستم که بتوان بر طبق تعهداتم زندگی کنم.


8-هنگام آزمون و بررسی منابع و ظرفیتهایم ،.....

 الف: آن چیزی که پیدا می کنم دوست دارم.         ب: تمام ان چیزهایی که تمایل دارم متفاوت باشند ، پیدا می کنم.


9-هنگامی که فردی با بی منطقی با من برخورد می کند،.....

 الف: انرژی خود را صرف آن چیزی می کنم که می خواهم به دست می آورم.      ب: با دیگران در مورد این بی منطقی صحبت می کنم.


10-هنگامی که شخصی از تلاشهای من انتقاد می کند،...

. الف: برای درک علت انتقاد ، سوالاتی را مطرح می کنم.                    ب: از اقدامات و تصمیماتم دفاع می کنم.


11-هنگامی که در فعالیتی درگیر می شوم، برایم بسیار با اهمیت است که،....

 الف: بر طبق انتظارات خودم زندگی می کنم.              ب: بر طبق انتظارات دیگران زندگی می کنم. 


12-هنگامی که شخص را ناامید می کنم،.....

.. الف: تصمیم می گیرم امور را به گونه ای متفاوت در زمان آینده انجام دهم.       ب: احساس گناه می کنم و آرزو می کنم که ای کاش امور را به گونه ای متفاوت انجام داده بودم.


13-من سعی می کنم بیشتر با افرادی باشم که،.....
الف: به آنها احترام می گذارم.          ب: به من احترام می گذارند.
 


14-من سعی می کنم روابط دوستی را با کسانی توسعه دهم که،...
الف: چالشی و هیجانی هستند.        ب: می توانند به من احساس امنیت بیشتری بدهند.
 


15-هنگامی که بهترین تلاشهایم را انجام می دهم که،.....
الف: کاری را که می خواهم، در همان زمانی که می خواهم انجام دهم.          ب: شخص دیگری وظایف ومدت زمان انجام آن را برایم مشخص کند و برای انجام وظیفه به من پاداش دهد.
 


16-هنگامی که فردی را دوست دارم ،.....
الف: او را تشویق می کنم که ازاد باشد و خودش انتخاب کند.          ب: او را تشویق می کنم که همان چیزی را که من انجام می دهم انجام دهد و انتخاب های او شبیه انتخابهای من باشد.
 


17-هنگامی که یک بازی رقابتی بازی می کنم ريا، برایم مهم است که،
الف: بهترین کاری که می توانم را انجام دهم.           ب: پیروز شوم.
 


18-من واقعا دوست دارم پیرامون افرادی باشم که،...

. الف: افق های من را گسترش دهند و به من چیزی بیاموزند.        ب: می توانند و می خواهند از من چیزی یاد بگیرند.


19-بهترین روزهای من روزهایی هستند که........
الف: در آن ها ، فرصت های غیر منظره رخ می دهد.         ب: بر طبق برنامه پیش می روند.
 


20-هنگامی که به کار م بر می گردم....
الف: بهترین تلاشم را انجام می دهم و نگران نیستم.       ب: نگران و به خودم سخت تر از آنچه که باید ، می گیرم.