جستجو:  
دوشنبه 4 تیر 1397

هدف: ارزیابی مهارتهای برقراری ارتباط خوب

نحوه تکمیل : میزان موافقت خود را با هریک جملات، با توجه به طیف بیان کنید.

مهارت برقراری ارتباطات
کد ملی
شماره شناسنامه
1- من می خواهم مدیری با ارتباطات باز و قوی با رویکرد مدیریت کتاب باز باشم.

 
2-من از نیاز به توجه به تمام مراحل هشتگانه در فرآیند ارتباطات آگاه هستم.

3-من از تمایلاتم به مشارکت در استدلال تدافعی آگاه هستم.

 
4- من از موانعی که بر هر مرحله از فرآیند ارتباطات اثر می گذارد ، آگاهم

5- من می توانم چندین خط مشی را برای قابل خواندن شدن بیشتر نوشته ها بازگو کنم.

 
6- من آگاهانه پیامهایی که توسط زبان تن من فرستاده می شود، مدیریت می کنم.

7-هنگامی که پذیرش و قبول دریافت کننده پیام مهم باشد،می دانم که برای آن هدف، چه شرایطی ایجاد کنم.

8-من می توانم سه روش اصلی که درآن، مردان و زنان در الگوهای ارتباطی باهم متفاوت هستند را بیان کنم.

9- من به طور منظم، خط مشی های کلاسیک زیادی را برای گوش دادن موثر بیان می کنم.

10- من یک شبکه فعالی از تماس های شخصی را برای منافع متقابل حفظ کرده و استفاده می کنم.