جستجو:  
پنجشنبه 31 خرداد 1397

هدف : بررسی عزت نفس فرد در سازمان

نحوه تکمیل : با توجه به شغل کنونی ( یا اخرین شغل ) خود، مشخص کنید که چه مقدار با جملات زیر موافق هستید.

عزت نفس مبتنی بر سازمان (OBSE )
کد ملی
شماره شناسنامه:
1.در این سازمان ، بر روی من حساب می شود.

2. در این سازمان، من به طور جدی به کار گرفته می شوم.

3. در این سازمان، من مهم هستم

4. در این سازمان، من مورد اعتماد واقع می شوم.

5. در این سازمان،افراد به من اعتقاد و باور دارند.

6. در این سازمان،من می توانم کارهای متفاوتی انجام دهم.

7. در این سازمان، من فردی ارزشمند هستم.

8. در این سازمان، من فردی مفید و سودمند هستم.

9. در این سازمان، من فردی کار آمد هستم.

10. در این سازمان،من فردی هستم که با دیگران تشریک مساعی دارم.

کد ملی