جستجو:  
سه شنبه 13 خرداد 1399

 
 
فرم شورای راهبردی

فرم های جانشین پروری 

 
 

ردیف

عنوان

 1

عزت نفس مبتنی بر سازمان (OBSE )

2

مهارت برقراری ارتباطات

3

نیمرخ توانمند سازی

4

 اعتماد

5  پرسشنامه شخصیت شناسی شماره 5 فاز دوم جانشین پروری
6 پرسشنامه شماره 6 ساختار سازمانی 
پرسشنامه شماره 7 انواع قدرت 
8   پرسشنامه شماره 8 چشم اندارز و ارزش های سازمانی
پرسشنامه شماره 9 ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان 
 10  پرسشنامه شماره 10 تیم استراتژیک
11    پرسشنامه شماره 11 مهارتهای ادراکی، انسانی و فنی
12   پرسشنامه شماره 12 سبک ارتباطی
13   پرسشنامه شماره 13 خودآگاهی    
14    شماره 14 مقایسه مدیران مجرب با مدیران جوانتر
15   شماره 15 دلایل وجود برنامه مدیریت جانشینی
16   پرسشنامه شماره 16 شبکه مدیریتی کلارک
17   پرسشنامه شماره 17 ارزیابی دوره آموزشی
18   فرم شماره 18 ارزیابی 360 درجه ای جهت توسعه رهبری
19   پرسشنامه شماره 19برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینی
20   پرسشنامه شماره 20 امتیاز بالقوه انگیزش

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/19