جستجو:  
جمعه 26 مهر 1398

 
 
شرح وظايف واحدها
چاپ

شرح وظایف معاون مدیر خدمات پشتیبانی

o دستور و برنامه کار را از سرپرست دریافت میکند

o در کارهای مربوط به حفظ‌ و نگهداری ساختمانها، آماده نگهداشتن تأسیسات حرارت مرکزی، وسایل ارتباطی،روشنایی و آتش‌نشانی همکاری مینماید

o بر کار نقل‌و‌انتقال وسایل واحدهای ستادی نظارت کرده و همکاری مینماید

o در کارهای مربوط به کنترل و گزارش حضور‌‌و غیاب کارکنان همکاری میکند

o در کار تأمین سرویس رفت‌وآمد کارکنان و وسایل نقلیه مورد نیاز واحدها همکاری مینماید

o همکاریهای لازم را برای تأمین سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها به عمل آورده و در نحوه و میزان مصرف آن نظارت میکند

o بر نحوه عمل و کارکرد شرکتهای خدماتی طرف قرارداد برای نظافت،تأسیسات و نظارت و دستورهای لازم را برای بهبود کارها صادر میکند

o در کلیه کارهای مربوط به کارپردازی دانشگاه نظارت کرده و همکاری میکند

o درخواستهای رسیده خرید را با توجه به قوانین و مقررات مورد عمل برای رد یا قبول آن بررسی میکند

o نیازهای سالانه دانشگاه را پیش‌بینی و برآورد کرده و برای تأمین آنها پیشنهادات مفید ارائه مینماید

o برابر اختیارات داده شده نامه‌های اداری را امضا مینماید

o بر کار کارکنان تحت سرپرستی نظارت کرده و در انجام کار آنان را راهنمایی میکند

o در نبود مدیریت و برابر اختیارات داده شده برای انجام کارها دستورهای لازم را صادر میکند

o نامه‌ها و گزارشهای تهیه شده توسط کارکنان را ملاحظه و در صورت لزوم اصلاح میکند

o برابر دستور در نشستها و کمیسیونهای گوناگون شرکت میکند

o از کارهای انجام شده گزارشهای لازم را تهیه میکند

o دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام میدهد

شرح وظایف واحد امور قراردادهای دانشگاه

o واگذاری خدمات براساس بسته های خدمتی به بخش خصوصی و مبتنی برقانون مناقصه و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و انجام برنامه کاهش تصدی گری در سطوح دانشگاه علوم پزشکی فارس

o تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری

o کارشناسی و تنظیم کلیه قرار دادهای دانشگاه

o برگزاری کمیسیون معاملات در دانشگاه با شرکت اعضای کمیسیون

o ساماندهی و ارزشیابی رابطین امور قرار دادها

o آموزش کارشناسان امور قرار دادها و پیگیری آموزش نیروهای شرکتی

o نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد شرکتهای طرف قرار داد براساس چک لیست

o تعیین صلاحیت شرکتهای طرف قرارداد

o کمک به افزایش درآمد اختصاصی واحدها از طریق واگذاری های اجاری و مزایده و فروش اموال اسقاطی و کمک به صرفه جویی و کاهش هزینه های دانشگاه از طریق برگزاری مناقصه های عمومی و محدود و ترک تشریفات در معاملات دانشگاه

شرح وظایف کارشناسان امور مناقصه ها/مزایده ها و قراردادها

o تهیه و ارسال مجوز مناقصه/مزایده جهت واحدهای تابعه

o مشاوره به واحدهای تابعه درخصوص چگونگی برگزاری مناقصه/مزایده

o دسته‌بندی اطلاعات اخذ شده و تعیین نوبت جهت شرکت در کمیسیون و برگزاری کمیسیون مناقصه/مزایده

o تهیه مکاتبه مربوط به ارسال فیشهای واریزی به امور مالی از طریق معاونت محترم پشتیبانی بعد از انجام هر جلسه مناقصه/مزایده

o تهیه صورتجلسه‌ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاری مناقصه / مزایده

o دسته بندی و تکمیل پرونده مناقصه‌ها و مزایده‌ها و بایگانی در زونکن‌های مربوطه

o جمع‌آوری و بررسی قراردادهای منعقده و ارسالی واحدها از نظر تنظیم در فرم استاندارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

o مرتب سازی و نگهداری قراردادهای ارسالی واحدها

o ورود اطلاعات مناقصه‌ها/مزایده‌های انجام شده به رایانه و بانک اطلاعاتی حوزه و تهیه نمودار مقایسه‌‌ای واحدها

o تهیه جدول برگزاری مناقصه/مزایده بر اساس مستندات موجود و نامه‌های رسیده از واحدها

o تهیه پاسخ مکاتبات واحدها به امور مناقصه‌ها

o تهیه و ابلاغ مکاتبه های قابل طرح در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مربوط به واحدها

o به روز در آوردن فرآیندها و اطلاعات امور مناقصه / مزایده در سایت دانشگاه

o بررسی و رفع نقص تیپ های قراردادهای گذشته

o ارائه آمار مناقصه ها / مزایده های انجام شده به معاونت پشتیبانی و مدیریت خدمات پشتیبانی

o نظارت بر قراردادهای بیمارستان پایلوت بعنوان کارشناس ناظر مستقیم دانشگاه

شرح وظایف سرپرست امور مالی مدیریت خدمات پشتیبانی

o تنظیم اسناد مالی و نگهداری حسابها و تنظیم گزارشهای مالی

o تامین اعتبار قراردادها و درخواست‌های خرید بر اساس تخصیص‌های حوزه

o اعمال نظارت بر هزینه‌ها بر اساس قانون آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مصوب هیأت امنا

o پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه و درخواست تنخواه گردان از مدیریت امور مالی و نامه‌های مرتبط

o تقسیم وظایف و نظارت و هماهنگی در بین کارکنان امور مالی حوزه

o بررسی اسناد و صدور چک در وجه ذینفعان با امضاء مشترک مدیریت خدمات پشتیبانی

شرح وظایف حسابدار مسئول

o دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o برثبت عملیات روزانه نظارت و مراقبت می‌نماید

o در صورت وجود اختلاف در حسابهای ثبت شده آنها را کنترل و اختلاف را برطرف می‌کند

o سندهای هزینه را کنترل و امضا می‌کند

o کلیه مکاتبات مالی همراه با چک را انجام می‌دهد

o فرمهای مالیاتی را تنظیم و سایر فرمها را کنترل می‌کند

o تراز عملیات را تهیه کرده و در فرمهای ویژه پیاده می کند

o تراز عملیات تنظیم شده را همراه با مغایرت بانکی به امور مالی ارسال می‌دارد

o از کارهای انجام شده گزارشهای لازم را تهیه می‌کند

o دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می دهد

شرح وظایف حسابدار

o دستور و برنامه کار را از سرپرست دریافت می‌کند

o درخواستهای خرید کالا را تأمین اعتبار کرده وآنها را مهر می‌کند

o اسناد هزینه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد

o سند هزینه را تنظیم می‌نماید

o چکهای مربوطه را صادر می‌کند

o برگه‌های حسابداری را صادر می‌کند

o صدور چک را دفتر چک ثبت می‌کند

o چک را پس از امضا شدن به کارپرداز تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد

o سندها را کلاسور می‌نماید

o فرمهای تأییدیه مالیاتی بابت حق‌الزحمه را پر می‌نماید

o فرمهای تأییدیه مالیاتی را برای ارسال به وزارت دارائی تنظیم و تکمیل می کند

o از کارهای انجام شده گزارشهای لازم را تهیه می کند

o دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می دهد

شرح وظایف رئیس اداره خدمات

o به امر نگهداری ساختمان‌ها و وسایل و تأسیسات واحدهای مختلف نظارت می‌کند

o بر انجام خدمات اداری ساختمانها مانند سوخت ، روشنائی ، تلفن و نظارت می‌کند

o نقل انتقال وسایل و لوازم واحدها را مورد نظارت قرار می‌دهد

o بر کار خدمتگزاران ، کارکنان شرکتهای طرف قرارداد و مأمورین آتش‌نشانی نظارت می‌کند

o حضور و غیاب و تأخیر ورود و خروج کارکنان را مورد کنترل و نظارت قرار می‌دهد

o بر کار کارکنان تحت سرپرستی نظارت و در انجام کارها آنها را راهنمائی می‌نماید

شرح وظایف مسئول خدمات

o دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o محل کار خدمتگزاران را تعیین می‌کند

o در اجرای برنامه‌های سمپاشی به‌طور مداوم برای از بین بردن حشرات همکاری و نظارت می‌نماید

o در اجرای روشهای بهداشتی برای جمع‌آوری زباله و از‌بین‌بردن آنها همکاری می‌کند

o در تهیه دستورالعمل و نظارت بر انجام تمرینات آتش‌سوزی برای آگاهی کارکنان در مواقع اضطراری همکاری می‌نماید

o در مورد طرز نگهداری رنگها،روغن‌ها و دیگر مواد آتش‌سوزی را به‌عمل می‌آورد

o پیش‌نویس‌های مربوطه را در صورت‌نیاز تهیه می‌کند

o بر انجام امور مربوط به نگاهداری ساختمان،نظافت ساختمان و تأسیسات آن نظارت می‌نماید

o گزارشهای لازم را تهیه می‌کند

o دیگر کارهای مربوطه را برابر انجام می‌دهد

o آرشیو مناسب را فراهم کرده و پیشینه تعمیراتی ، قراردادها ، ترجمه مدارک و دستورالعملهای فنی دستگاههای گوناگون و نقشه های ساختمانی کلیه تاسیسات وابسته را نگهداری مینماید

o برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی را برابر تخصص و ساعات خدمت آنان تقسیم و تنظیم مینماید

o برنامه سرویس تأسیسات و تجهیزات را تنظیم و بر انجام آن در هنگام مقرر نظارت مینماید

o از تأسیسات و تجهیزات دانشگاه برای اطمینان از سالم بودن هر کدام بازدید مستمر مینماید

o بر خدمات انجام شده توسط پیمانکاران و موسسات طرف قرارداد دانشگاه نظارت و آنها را بر اساس چک لیست تأیید مینماید

o تعمیرات فنی خاص تاسیسات و تجهیزات را برای آموزش کارکنان و پیشگیری از آسیب دیدن وسایل حساس و گرانقیمت دانشگاه انجام میدهد

o برای توسعه ، تعمیر و ترمیم و یا تعویض تمام و یا قسمتی از تأسیسات دانشگاه پیشنهادهای لازم را تهیه و ارائه مینماید

شرح وظایف مسئول نقلیه

o دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت میکند

o درخواستهای خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه را بررسی مینماید

o امور مربوط به تعمیرات،تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیلها را مورد بررسی قرار میدهد

o میزان مواد سوختی را تعیین و کنترل میکند

o بر پرداخت هزینه سوخت به رانندگان نظارت مستقیم میکند

o بر انجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه نظارت مینماید

o برنامه رفت‌و‌برگشت سرویس های اداری را تنظیم میکند

o برنامه کشیک رانندگان را در ساعات غیراداری تنظیم میکند

o بر تحویل و تحول اتومبیلها نظارت میکند

o پیشینه‌ها (مربوط به سند ماشین،لوازم یدکی،لاستیکهای خریداری شده، تاریخ برگهای درخواست،قبض انبار و)و آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه را نگاهداری مینماید

o به تصادفات رانندگان رسیدگی میکند

o گزارشهای لازم برای تعمیرات اتومبیلها را تهیه میکند

o از کارهای انجام شده گزارش تهیه مینماید

o دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام میدهد

شرح وظایف رئیس اداره تدارکات و کارپردازی

o نیازهای تدارکاتی دانشگاه را برای دریافت اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی پیش بینی و بر آورد کرده و در این زمینه پیشنهاد های مفید و لازم برای تأمین آن را ارائه می‌نماید

o آگاهی‌های گرد آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگها ، شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها را مورد بررسی قرار می دهد

o درخواستها و سند مربوط به خرید کالا را با توجه به قوانین و مقررات مربوطه جهت رد یا قبول آنها مورد بررسی قرار می‌دهد

o اسناد مربوط به خرید را بررسی و تأیید می‌نماید

o در تهیه و خرید نیازمندیهای دانشگاه برابر بودجه تدارکاتی تنظیم شده نظارت می کند

o پیشنهاد های تنظیم شده برای فروش یا تعویض کالا و وسایل اسقاط و غیر اسقاط و نامناسب را جهت ارائه به مقام مافوق مطالعه و بررسی می‌نماید

o پیش‌نویس‌ها و مکاتبات مربوطه را امضا می‌کند

o گزارشهای لازم را تهیه و تنظیم می‌کند

شرح وظایف مسئول تدارکات

o دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت میکند

o درخواستهای رسیده را بررسی و به کارپردازان ارجاع میدهد

o برگهای استعلام بهای دریافتی را رسیدگی و مجدداً به کارپردازان ارجاع میدهد

o کارپردازان را در تهیه اقلام مورد نیاز راهنمایی میکند

o اسناد خرید را برای تطبیق با مقررات مربوطه رسیدگی و امضا مینماید

o پیش‌نویس آگهی‌های مناقصه،خرید و نامه‌های مربوطه را تهیه میکند

o نظرات واحدهای درخواست‌کننده کالا را از نظر کنترل چگونگی اقلام خریداری شده پس از تحویل کالا کسب مینماید

o راهنماییهای لازم را درباره مشخصات و کمیت اقلام تدارکاتی ارائه مینماید

o بر تنظیم اسناد خرید نظارت کرده و مدارک ضمیمه آنها را بررسی میکند

o بر تنظیم دفاتر موجود و مصرفی انبار و نگاهداری حسابها نظارت مینماید

o بررسیهای لازم برای شناخت بازار وآگاهی از نوسانات قیمت‌ها را انجام میدهد

o بر نگهداری اموال و نقل‌و‌انتقالات آنها نظارت میکند

o پیشنهادهای لازم برای فروش،تعویض کالا،وسایل اسقاط و غیراسقاط و نامناسب را تهیه مینماید

o بین کارپردازان کارها را تقسیم و راهنمایی مینماید

o گزارشهای لازم از پیشرفتها،مشکلات و کوششهای انجام شده را تهیه مینماید

o دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور سرپرست مربوطه انجام میدهد

شرح وظایف کارپرداز

o دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o به درخواست‌های رسیده رسیدگی و برگه‌ها و دستور خرید آنها را امضا می‌کند

o در تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسه‌ای مربوطه کمک می‌کند

o حداقل بهای اجناس را پیش از خرید استعلام کرده و به سرپرست مربوطه گزارش می‌کند

o برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری کوشش می‌کند

o نمونه کالا را تهیه و برای تطبیق با مشخصات آن را به سرپرست مربوطه ارائه می‌کند

o از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از اینکه برابر مشخصات خواسته شده بوده و با مناسبترین قیمت تهیه می‌شود آگاهی دقیق بدست می‌آورد

o ترتیب حمل اجناس خریداری شده را به دانشگاه می‌دهد

o اجناس خریداری شده را به انبار دانشگاه تحویل داده و رسید دریافت میدارد

o یک نسخه از برگ درخواست جنس و اعلام عدم موجودی توسط مسئول انبار و فاکتور خرید و قبض انبار و یک نسخه از دستور خرید و استعلام بها را به امور مالی دانشگاه ارائه می‌کند

o فهرست مواد و کالای خریداری شده را با قیمتهای پرداختی تهیه و آن را و چگونگی انطباق اسناد با فاکتور را بررسی می‌کند

o از متصدیان فنی و آزمایشگاهی تأییدیه مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست را دریافت می‌کند

o استعلام بها را پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم دریافت می کند

o سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور را تنظیم می کند

o اسناد را ارائه و مجدداً تنخواه‌گردان را دریافت می دارد

o تنخواه دریافتی در هر سال را تصفیه حساب می کند

o گزارشهای لازم را تهیه می کند

o دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می دهد

شرح وظایف مسئول انبار

o دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o کالای وارده را تحویل گرفته و کنترل می‌کندو قبوض و فرمها و صورت‌مجلسهای مربوطه را امضا می‌کند

o کالای خریداری شده و تحویل داده شده به انبار را با نمونه اصلی تطبیق می‌کند

o مکان مناسب برای انبار کردن انواع کالاها را با توجه به نوع،وزن،حجم و کثرت مصرف آنها تعیین می‌کند

o از موجودی انبارها در فواصل معین صورت‌برداری می‌کند

o موجودی انبارها را رسیدگی و کارپردازان را برای تجدید سفارش آگاه می‌کند

o در حفاظت و ایمنی انبارها برای جلوگیری از فساد، شکستگی، و دیگر خطرات منجمله ایمنی در زمان آتش‌سوزی مراقبتهای لازم را به عمل آورد

o در شمارش، بسته‌بندی و حمل و نقل کالا مراقبت به عمل می آورد

o در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاهاذ نظارت و کلیه اسناد مربوطه را امضا می‌کند

o در درستی صدور قبوض و حواله‌های انبار نظارت می‌کند

o بر کارهای مربوط به تحویل و تحول انبارها نظارت می‌کند

o گزارشهای ماهانه انبار را رسیدگی می‌کند

o تاریخ مصرف برخی از اقلام مصرفی مانند دارو، مواد آزمایشگاهی و بهداشتی را کنترل و به تاریخ انقضای آنها توجه می‌کند

o کارکنان تحت سرپرستی را راهنمایی می‌کند

o گزارشهای لازم را تهیه می‌کند

o دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می‌دهد

شرح وظایف انباردار

o دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o از موجودی انبارها به نحو مطلوب نگهداری و آنها را مرتب می‌نماید

o اجناس و مواد انبار را برای قراردادن آنها در مکان مناسب طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کرده و در صورت نیاز برچسب به آنها الصاق می‌نماید

o اصول بهداشتی و ایمنی و حفاظتی و پیش‌بینی‌های لازم برای پیش‌گیری از حوادث احتمالی مانند آتش‌سوزی، دزدی، ضایعات و فساد و را در مورد اجناس انبار شده در انبارها رعایت می‌کند

o در نقل انتقالات اجناس و مواد انبارها دقت کرده و اصول و نکات انبارداری را رعایت می‌کند

o در هنگام تحویل و تحول کالاها را از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه‌ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواستها کنترل می‌کند

o اسناد را تنظیم می‌کند، کالا را تحویل و تحول می‌نماید و به تحویل‌دهندگان رسید ارائه کرده و از تحویل گیرنده رسید دریافت میدارد

o فاکتورها،حواله و سفارشهای کالا را کنترل می‌کند

o کارتهای انبار را تهیه و آنها را تفکیک کرده و اقلام را در کارتهای مربوطه ثبت می‌کند(البته این کار از حالت دستی خارج شده و با استفاده از رایانه صورت می‌پذیرد

o گزارش مالی انبار و قیمت اجناس ورودی به انبار و نیازمندیهای مربوطه را تهیه می‌کند

o مواد و اجناس و لوازم یدکی را تحویل گرفته و در صورت لزوم توزین می‌کند

o در رسیدگی به موجودیهای انبار و صورت‌برداری از کالاهای موجود همکاری می‌کند

o در بارگیری انواع کالاهای خروجی از انبار مراقبت می‌کند

o باربرداران را برای قراردادن کالاها و مواد تحویلی از محلهای معین راهنمایی می‌کند

o از کالاهای نامرغوب و بلامصرف برای سرپرست مربوطه گزارش تهیه می‌کند

o با دیگر انباردارها همکاری می‌نماید

o گزارشهای لازم را تهیه می‌کند

o دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می‌دهد

شرح وظایف رئیس اداره دبیرخانه

o بر دریافت ، ثبت و توزیع نامه های وارده نظارت می نماید

o بر دریافت ، ثبت و ارسال نامه های صادره نظارت می نماید

o تلگرافها ، نمابرها را دریافت میکند و پس از ثبت ، آنها را ارسال می نماید

o بخشنامه های صادره را تکثیر ، توزیع و ابلاغ می نماید

o سوابق مکاتبات را دریافت و آنها را در پرونده های مربوطه نگهداری می نماید

o بر گردش مکاتبات برای حصول اطمینان از برگشت نامه ها و مدارک مربوطه به دبیرخانه پس از اقدام نظارت نموده و پیگیری می نماید

o در باره پروندهای راکد و جاری و برای از بین بردن برگها و پرونده های زائد گزارش های لازم را تهیه می نماید

شرح وظایف نامه‌رسان

o دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o مکاتبات، نشریات،نامه‌های اداری،مدارک و احکام،دعوتنامه‌ها،جزوه‌ها،امانات و مانند آنها را دریافت و در دفتر رسید ثبت می‌کند

o مکاتبات و را بین واحدها و گیرندگان آنها توزیع و رسید دریافت می‌کند

o مکاتبات و نشریات و را که بنا بر دلایلی به گیرندگان مربوطه تحویل نشده است برگشت می‌دهد

o نامه و امانات پستی و مانند آنها را پست می‌کند و رسید دریافت می‌دارد

o در نگاهداری اسرار محرمانه در حدود وظایف شغلی مراقبت می‌کند

o در استفاده درست از وسیله نقلیه در اختیار مراقبت لازم به‌عمل می‌آورد

o کوشش و مشکلات مربوطه را به سرپرست مربوطه گزارش می‌کند

o دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور سرپرست انجام می‌دهد

شرح وظایف تلفنچی

o برنامه و دستور کار را از سرپرست مربوطه دریافت میکند

o دستگاه مرکزی تلفن و سایر دستگاهها را برای اطمینان از آماده بودن آنها بازدید میکند

o به مراجعات تلفنی افراد پاسخ میدهد

o ارتباط تلفنی داخلی یا خارج دانشگاه و بالعکس را برقرار و پیامهای تلفنی را برابر دستورالعملهای مربوطه انجام میدهد

o ارتباط تلفنی با سایر نقاط کشور و احتمالاً خارج از کشور از طریق شبکه مرکزی تلفن و برابر دستور سرپرست مربوطه برقرار میکند

o شماره تلفنهای مؤسسات،دانشگاهها و سازمانهایی را که دانشگاه با آنها ارتباط دارد گردآوری میکند

o لیست شماره تلفنهای داخلی را تهیه مینماید

o با شرکت مخابرات برای رفع خرابی تلفنهای شهری تماس میگیرد

o تعمیرات جزئی را انجام میدهد و معایب و اشکالات اساسی را به سرپرست مربوطه اطلاع میدهد

o از دستگاه تلفن مراقبت به‌ عمل می‌آورد

o محل خدمت را در شیفت کار ترک نمیکند

o مقررات اداری و اختصاصی و مصوبات دانشگاه و مسایل ایمنی و حفاظتی را رعایت میکند

o دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور سرپرست مربوطه انجام میدهد

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/25
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   20783