جستجو:  
چهارشنبه 17 آذر 1395

 
 
شرح وظايف واحدها
چاپ
 شرح وظایف معاون مدیر خدمات پشتیبانی

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست دریافت میکند

در کارهای مربوط به حفظ‌ و نگهداری ساختمانها، آماده نگهداشتن تأسیسات حرارت مرکزی، وسایل ارتباطی،روشنایی و آتش‌نشانی همکاری مینماید

o    بر کار نقل‌و‌انتقال وسایل واحدهای ستادی نظارت کرده و همکاری مینماید

o    در کارهای مربوط به کنترل و گزارش حضور‌‌وغیاب کارکنان همکاری میکند

o    در کار تأمین سرویس رفت‌وآمد کارکنان و وسایل نقلیه مورد نیاز واحدها همکاری مینماید

o    همکاریهای لازم را برای تأمین سوخت مورد نیاز اتومبیل‌ها به عمل آورده و در نحوه و میزان مصرف آن نظارت میکند

o    بر نحوه عمل و کارکرد شرکتهای خدماتی طرف قرارداد برای نظافت،تأسیسات و نظارت و دستورهای لازم را برای بهبود کارها صادر میکند

o    در کلیه کارهای مربوط به کارپردازی دانشگاه نظارت کرده و همکاری میکند

o    درخواستهای رسیده خرید را با توجه به قوانین و مقررات مورد عمل برای رد یا قبول آن بررسی میکند

o    نیازهای سالانه دانشگاه را پیش‌بینی و برآورد کرده و برای تأمین آنها پیشنهادات مفید ارائه مینماید

o    برابر اختیارات داده شده نامه‌های اداری را امضا مینماید

o    بر کار کارکنان تحت سرپرستی نظارت کرده و در انجام کار آنان را راهنمایی میکند

o    در نبود مدیریت و برابر اختیارات داده شده برای انجام کارها دستورهای لازم را صادر میکند

o    نامه‌ها و گزارشهای تهیه شده توسط کارکنان را ملاحظه و در صورت لزوم اصلاح میکند

o    برابر دستور در نشستها و کمیسیونهای گوناگون شرکت میکند

o    از کارهای انجام شده گزارشهای لازم را تهیه میکند

o    دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام میدهد

 

شرح وظایف واحد امور قراردادهای دانشگاه

واگذاری خدمات براساس بسته های خدمتی به بخش خصوصی و مبتنی برقانون مناقصه و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و انجام برنامه کاهش تصدی گری در سطوح دانشگاه علوم پزشکی فارس

o    تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه جهت خدمات قابل واگذاری

o    کارشناسی و تنظیم کلیه قرار دادهای دانشگاه 

o    برگزاری کمیسیون معاملات در دانشگاه با شرکت اعضای کمیسیون

o    ساماندهی و ارزشیابی رابطین امور قرار دادها

o    آموزش کارشناسان امور قرار دادها و پیگیری آموزش نیروهای شرکتی

o    نظارت و بازرسی بر نحوه عملکرد شرکتهای طرف قرار داد براساس چک لیست

o    تعیین صلاحیت شرکتهای طرف قرارداد

کمک به افزایش درآمد اختصاصی واحدها از طریق واگذاری های اجاری و مزایده و فروش اموال اسقاطی و کمک به صرفه جویی و کاهش هزینه های دانشگاه از طریق برگزاری مناقصه های عمومی و محدود و ترک تشریفات در معاملات دانشگاه

 

شرح وظایف کارشناسان امور مناقصه ها/مزایده ها و قراردادها

o     تهیه و ارسال مجوز مناقصه/مزایده جهت واحدهای تابعه

o     مشاوره به واحدهای تابعه درخصوص چگونگی برگزاری مناقصه/مزایده

o     دسته‌بندی اطلاعات اخذ شده و تعیین نوبت جهت شرکت در کمیسیون و برگزاری کمیسیون مناقصه/مزایده

o     تهیه مکاتبه مربوط به ارسال فیشهای واریزی به امور مالی از طریق معاونت محترم پشتیبانی بعد از انجام هر جلسه مناقصه/مزایده

o     تهیه صورتجلسه‌ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاری مناقصه / مزایده

o     دسته بندی و تکمیل پرونده مناقصه‌ها و مزایده‌ها و بایگانی در زونکن‌های مربوطه

o     جمع‌آوری و بررسی قراردادهای منعقده و ارسالی واحدها از نظر تنظیم در فرم استاندارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

o     مرتب سازی و نگهداری قراردادهای ارسالی واحدها

o     ورود اطلاعات مناقصه‌ها/مزایده‌های انجام شده به رایانه و بانک اطلاعاتی حوزه و تهیه نمودار مقایسه‌‌ای واحدها

o     تهیه جدول برگزاری مناقصه/مزایده بر اساس مستندات موجود و نامه‌های رسیده از واحدها

o     تهیه پاسخ مکاتبات واحدها به امور مناقصه‌ها

o     تهیه و ابلاغ مکاتبه های قابل طرح در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه مربوط به واحدها

o     به روز در آوردن فرآیندها و اطلاعات امور مناقصه / مزایده در سایت دانشگاه

o     بررسی و رفع نقص تیپ های قراردادهای گذشته

o     ارائه آمار مناقصه ها / مزایده های انجام شده به معاونت پشتیبانی و مدیریت خدمات پشتیبانی

o     نظارت بر قراردادهای بیمارستان پایلوت بعنوان کارشناس ناظر مستقیم دانشگاه

 

 

 

شرح وظایف سرپرست امور مالی مدیریت خدمات پشتیبانی

o    تنظیم اسناد مالی و نگهداری حسابها و تنظیم گزارشهای مالی

o    تامین اعتبار قراردادها و درخواست‌های خرید بر اساس تخصیص‌های حوزه

o    اعمال نظارت بر هزینه‌ها بر اساس قانون آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه مصوب هیأت امنا

o    پیگیری درخواستهای تخصیص حوزه و درخواست تنخواه گردان از مدیریت امور مالی و نامه‌های مرتبط

o    تقسیم وظایف و نظارت و هماهنگی در بین کارکنان امور مالی حوزه

o    بررسی اسناد و صدور چک در وجه ذینفعان با امضاء مشترک مدیریت خدمات پشتیبانی

 

شرح وظایف حسابدار مسئول 

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o    برثبت عملیات روزانه نظارت و مراقبت می‌نماید

o    در صورت وجود اختلاف در حسابهای ثبت شده آنها را کنترل و اختلاف را برطرف می‌کند

o    سندهای هزینه را کنترل و امضا می‌کند

o    کلیه مکاتبات مالی همراه با چک را انجام می‌دهد

o    فرمهای مالیاتی را تنظیم و سایر فرمها را کنترل می‌کند

o    تراز عملیات را تهیه کرده و در فرمهای ویژه پیاده می کند

o    تراز عملیات تنظیم شده را همراه با مغایرت بانکی به امور مالی ارسال می‌دارد

o    از کارهای انجام شده گزارشهای لازم را تهیه می‌کند

o    دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می دهد

 

شرح وظایف حسابدار

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست دریافت می‌کند

o    درخواستهای خرید کالا را تأمین اعتبار کرده وآنها را مهر می‌کند

o    اسناد هزینه را مورد رسیدگی قرار می‌دهد

o    سند هزینه را تنظیم می‌نماید

o    چکهای مربوطه را صادر می‌کند

o    برگه‌های حسابداری را صادر می‌کند

o    صدور چک را دفتر چک ثبت می‌کند

o    چک را پس از امضا شدن به کارپرداز تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد

o    سندها را کلاسور می‌نماید

o    فرمهای تأییدیه مالیاتی بابت حق‌الزحمه را پر می‌نماید

o    فرمهای تأییدیه مالیاتی را برای ارسال به وزارت دارائی تنظیم و تکمیل می کند

o    از کارهای انجام شده گزارشهای لازم را تهیه می کند

o    دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می دهد

 

شرح وظایف رئیس اداره خدمات

o    به امر نگهداری ساختمان‌ها و وسایل و تأسیسات واحدهای مختلف نظارت می‌کند

o    بر انجام خدمات اداری ساختمانها مانند سوخت ، روشنائی ، تلفن و نظارت می‌کند

o    نقل انتقال وسایل و لوازم واحدها را مورد نظارت قرار می‌دهد

o    بر کار خدمتگزاران ، کارکنان شرکتهای طرف قرارداد و مأمورین آتش‌نشانی نظارت می‌کند

o    حضور و غیاب و تأخیر ورود و خروج کارکنان را مورد کنترل و نظارت قرار می‌دهد

o    بر کار کارکنان تحت سرپرستی نظارت و در انجام کارها آنها را راهنمائی می‌نماید

 

شرح وظایف مسئول خدمات

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o    محل کار خدمتگزاران را تعیین می‌کند

o    در اجرای برنامه‌های سمپاشی به‌طور مداوم برای از بین بردن حشرات همکاری و نظارت می‌نماید

o    در اجرای روشهای بهداشتی برای جمع‌آوری زباله و از‌بین‌بردن آنها همکاری می‌کند

o    در تهیه دستورالعمل و نظارت بر انجام تمرینات آتش‌سوزی برای آگاهی کارکنان در مواقع اضطراری همکاری می‌نماید

o    در مورد طرز نگهداری رنگها،روغن‌ها و دیگر مواد آتش‌سوزی را به‌عمل می‌آورد

o    پیش‌نویس‌های مربوطه را در صورت‌نیاز تهیه می‌کند

o    بر انجام امور مربوط به نگاهداری ساختمان،نظافت ساختمان و تأسیسات آن نظارت می‌نماید

o    گزارشهای لازم را تهیه می‌کند

o    دیگر کارهای مربوطه را برابر انجام می‌دهد

آرشیو مناسب را فراهم کرده و پیشینه تعمیراتی ، قراردادها ، ترجمه مدارک و دستورالعملهای فنی دستگاههای گوناگون و نقشه های ساختمانی کلیه تاسیسات وابسته را نگهداری مینماید

o     برنامه کاری پرسنل تحت سرپرستی را برابر تخصص و ساعات خدمت آنان تقسیم و تنظیم مینماید

o     برنامه سرویس تأسیسات و تجهیزات را تنظیم و بر انجام آن در هنگام مقرر نظارت مینماید

o     از تأسیسات و تجهیزات دانشگاه برای اطمینان از سالم بودن هر کدام بازدید مستمر مینماید

o     بر خدمات انجام شده توسط پیمانکاران و موسسات طرف قرارداد دانشگاه نظارت و آنها را بر اساس چک لیست تأیید مینماید

 تعمیرات فنی خاص تاسیسات و تجهیزات را برای آموزش کارکنان و پیشگیری از آسیب دیدن وسایل حساس و گرانقیمت دانشگاه انجام میدهد

o     برای توسعه ، تعمیر و ترمیم و یا تعویض تمام و یا قسمتی از تأسیسات دانشگاه پیشنهادهای لازم را تهیه و ارائه مینماید

 

شرح وظایف مسئول نقلیه

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت میکند

o    درخواستهای خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه را بررسی مینماید

o    امور مربوط به تعمیرات،تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیلها را مورد بررسی قرار میدهد

o    میزان مواد سوختی را تعیین و کنترل میکند

o    بر پرداخت هزینه سوخت به رانندگان نظارت مستقیم میکند

o    بر انجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه نظارت مینماید

o    برنامه رفت‌و‌برگشت سرویس های اداری را تنظیم میکند

o    برنامه کشیک رانندگان را در ساعات غیراداری تنظیم میکند

o    بر تحویل و تحول اتومبیلها نظارت میکند

پیشینه‌ها (مربوط به سند ماشین،لوازم یدکی،لاستیکهای خریداری شده، تاریخ برگهای درخواست،قبض انبار و)و آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه را نگاهداری مینماید

o    به تصادفات رانندگان رسیدگی میکند

o    گزارشهای لازم برای تعمیرات اتومبیلها را تهیه میکند

o    از کارهای انجام شده گزارش تهیه مینماید

o    دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام میدهد

 

شرح وظایف رئیس اداره تدارکات و کارپردازی

 نیازهای تدارکاتی دانشگاه را برای دریافت اعتبارات لازم و توزیع آن بین کارپردازان تحت سرپرستی پیش بینی و بر آورد کرده و در این زمینه پیشنهاد های مفید و لازم برای تأمین آن را ارائه می‌نماید 

o    آگاهی‌های گرد آوری شده از فروشندگان لوازم و نمایندگها ، شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها را مورد بررسی قرار می دهد

o    درخواستها و سند مربوط به خرید کالا را با توجه به قوانین و مقررات مربوطه جهت رد یا قبول آنها مورد بررسی قرار می‌دهد

o    اسناد مربوط به خرید را بررسی و تأیید می‌نماید

o    در تهیه و خرید نیازمندیهای دانشگاه برابر بودجه تدارکاتی تنظیم شده نظارت می کند

پیشنهاد های تنظیم شده برای فروش یا تعویض کالا و وسایل اسقاط و غیر اسقاط و نامناسب را جهت ارائه به مقام مافوق مطالعه و بررسی می‌نماید

o    پیش‌نویس‌ها و مکاتبات مربوطه را امضا می‌کند

o    گزارشهای لازم را تهیه و تنظیم می‌کند

 

شرح وظایف مسئول تدارکات

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت میکند

o    درخواستهای رسیده را بررسی و به کارپردازان ارجاع میدهد

o    برگهای استعلام بهای دریافتی را رسیدگی و مجدداً به کارپردازان ارجاع میدهد

o    کارپردازان را در تهیه اقلام مورد نیاز راهنمایی میکند

o    اسناد خرید را برای تطبیق با مقررات مربوطه رسیدگی و امضا مینماید

o    پیش‌نویس آگهی‌های مناقصه،خرید و نامه‌های مربوطه را تهیه میکند

o    نظرات واحدهای درخواست‌کننده کالا را از نظر کنترل چگونگی اقلام خریداری شده پس از تحویل کالا کسب مینماید

o    راهنماییهای لازم را درباره مشخصات و کمیت اقلام تدارکاتی ارائه مینماید

o    بر تنظیم اسناد خرید نظارت کرده و مدارک ضمیمه آنها را بررسی میکند

o    بر تنظیم دفاتر موجود و مصرفی انبار و نگاهداری حسابها نظارت مینماید

o    بررسیهای لازم برای شناخت بازار وآگاهی از نوسانات قیمت‌ها را انجام میدهد

o    بر نگهداری اموال و نقل‌و‌انتقالات آنها نظارت میکند

o    پیشنهادهای لازم برای فروش،تعویض کالا،وسایل اسقاط و غیراسقاط و نامناسب را تهیه مینماید

o    بین کارپردازان کارها را تقسیم و راهنمایی مینماید

o    گزارشهای لازم از پیشرفتها،مشکلات و کوششهای انجام شده را تهیه مینماید

o    دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور سرپرست مربوطه انجام میدهد

 

شرح وظایف کارپرداز

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o    به درخواست‌های رسیده رسیدگی و برگه‌ها و دستور خرید آنها را امضا می‌کند

o    در تهیه برگ استعلام بها و تکمیل جدول مقایسه‌ای مربوطه کمک می‌کند

o     حداقل بهای اجناس را پیش از خرید استعلام کرده و به سرپرست مربوطه گزارش می‌کند

o    برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری کوشش می‌کند

o    نمونه کالا را تهیه و برای تطبیق با مشخصات آن را به سرپرست مربوطه ارائه می‌کند

از نرخ و تخفیف اجناس جهت اطمینان از اینکه برابر مشخصات خواسته شده بوده و با مناسبترین قیمت تهیه می‌شود آگاهی دقیق بدست می‌آورد

o    ترتیب حمل اجناس خریداری شده را به دانشگاه  می‌دهد

o    اجناس خریداری شده را به انبار دانشگاه تحویل داده و رسید دریافت میدارد

یک نسخه از برگ درخواست جنس و اعلام عدم موجودی توسط مسئول انبار و فاکتور خرید و قبض انبار و یک نسخه از دستور خرید و استعلام بها را به امور مالی دانشگاه ارائه می‌کند

o    فهرست مواد و کالای خریداری شده را با قیمتهای پرداختی تهیه و آن را و چگونگی انطباق اسناد با فاکتور را بررسی می‌کند

o    از متصدیان فنی و آزمایشگاهی تأییدیه مبنی بر انطباق کیفیت اجناس خریداری شده با برگ درخواست را دریافت می‌کند

o    استعلام بها را پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم دریافت می کند

o    سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور را تنظیم می کند

o    اسناد را ارائه و مجدداً تنخواه‌گردان را دریافت می دارد

o    تنخواه دریافتی در هر سال را تصفیه حساب می کند

o    گزارشهای لازم را تهیه می کند

o    دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می دهد

 

شرح وظایف مسئول انبار

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o    کالای وارده را تحویل گرفته و کنترل می‌کندو قبوض و فرمها و صورت‌مجلسهای مربوطه را امضا می‌کند

o    کالای خریداری شده و تحویل داده شده به انبار را با نمونه اصلی تطبیق می‌کند

o    مکان مناسب برای انبار کردن انواع کالاها را با توجه به نوع،وزن،حجم و کثرت مصرف آنها تعیین می‌کند

o    از موجودی انبارها در فواصل معین صورت‌برداری می‌کند

o    موجودی انبارها را رسیدگی و کارپردازان را برای تجدید سفارش آگاه می‌کند

در حفاظت و ایمنی انبارها برای جلوگیری از فساد، شکستگی، و دیگر خطرات منجمله ایمنی در زمان آتش‌سوزی مراقبتهای لازم را به عمل آورد

o    در شمارش، بسته‌بندی و حمل و نقل کالا مراقبت به عمل می آورد

o    در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاهاذ نظارت و کلیه اسناد مربوطه را امضا می‌کند

o    در درستی صدور قبوض و حواله‌های انبار نظارت می‌کند

o    بر کارهای مربوط به تحویل و تحول انبارها نظارت می‌کند

o    گزارشهای ماهانه انبار را رسیدگی می‌کند

o    تاریخ مصرف برخی از اقلام مصرفی مانند دارو، مواد آزمایشگاهی و بهداشتی را کنترل و به تاریخ انقضای آنها توجه می‌کند

o    کارکنان تحت سرپرستی را راهنمایی می‌کند

o    گزارشهای لازم را تهیه می‌کند

o    دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می‌دهد

 

شرح وظایف انباردار

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o     از موجودی انبارها به نحو مطلوب نگهداری و آنها را مرتب می‌نماید

o     اجناس و مواد انبار را برای قراردادن آنها در مکان مناسب طبقه‌بندی و شماره‌گذاری کرده و در صورت نیاز برچسب به آنها الصاق می‌نماید

 اصول بهداشتی و ایمنی و حفاظتی و پیش‌بینی‌های لازم برای پیش‌گیری از حوادث احتمالی مانند آتش‌سوزی، دزدی، ضایعات و فساد و را در مورد اجناس انبار شده در انبارها رعایت می‌کند

o     در نقل انتقالات اجناس و مواد انبارها دقت کرده و اصول و نکات انبارداری را رعایت می‌کند

 در هنگام تحویل و تحول کالاها را از لحاظ انطباق کمی و کیفی با نمونه‌ها و مشخصات مندرج در حواله و اسناد و درخواستها کنترل می‌کند

o     اسناد را تنظیم می‌کند، کالا را تحویل و تحول می‌نماید و به تحویل‌دهندگان رسید ارائه کرده و از تحویل گیرنده رسید دریافت میدارد

o     فاکتورها،حواله و سفارشهای کالا را کنترل می‌کند

 کارتهای انبار را تهیه و آنها را تفکیک کرده و اقلام را در کارتهای مربوطه ثبت می‌کند(البته این کار از حالت دستی خارج شده و با استفاده از رایانه صورت می‌پذیرد

o     گزارش مالی انبار و قیمت اجناس ورودی به انبار و نیازمندیهای مربوطه را تهیه می‌کند

o     مواد و اجناس و لوازم یدکی را تحویل گرفته و در صورت لزوم توزین می‌کند

o     در رسیدگی به موجودیهای انبار و صورت‌برداری از کالاهای موجود همکاری می‌کند

o     در بارگیری انواع کالاهای خروجی از انبار مراقبت می‌کند

o    باربرداران را برای قراردادن کالاها و مواد تحویلی از محلهای معین راهنمایی می‌کند

o    از کالاهای نامرغوب و بلامصرف برای سرپرست مربوطه گزارش تهیه می‌کند

o     با دیگر انباردارها همکاری می‌نماید

o     گزارشهای لازم را تهیه می‌کند

o     دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور انجام می‌دهد

شرح  وظایف رئیس اداره دبیرخانه

o    بر دریافت ، ثبت و توزیع نامه های وارده نظارت می نماید

o    بر دریافت ، ثبت و ارسال نامه های صادره نظارت می نماید

o    تلگرافها ، نمابرها  را دریافت میکند و پس از ثبت ، آنها را ارسال می نماید

o    بخشنامه های صادره را تکثیر ، توزیع و ابلاغ می نماید

o    سوابق مکاتبات را دریافت و آنها را در پرونده های مربوطه نگهداری می نماید

o    بر گردش مکاتبات برای حصول اطمینان از برگشت نامه ها و مدارک مربوطه به دبیرخانه پس از اقدام نظارت نموده و پیگیری می نماید

o    در باره پروندهای راکد و جاری و برای از بین بردن برگها و پرونده های زائد گزارش های لازم را تهیه می نماید

 

شرح وظایف نامه‌رسان

o    دستور و برنامه کار را از سرپرست مربوطه دریافت می‌کند

o    مکاتبات، نشریات،نامه‌های اداری،مدارک و احکام،دعوتنامه‌ها،جزوه‌ها،امانات و مانند آنها را دریافت و در دفتر رسید ثبت می‌کند

o    مکاتبات و را بین واحدها و گیرندگان آنها توزیع و رسید دریافت می‌کند

o    مکاتبات و نشریات و را که بنا بر دلایلی به گیرندگان مربوطه تحویل نشده است برگشت می‌دهد

o    نامه و امانات پستی و مانند آنها را پست می‌کند و رسید دریافت می‌دارد

o    در نگاهداری اسرار محرمانه در حدود وظایف شغلی مراقبت می‌کند

o    در استفاده درست از وسیله نقلیه در اختیار مراقبت لازم به‌عمل می‌آورد

o    کوشش و مشکلات مربوطه را به سرپرست مربوطه گزارش می‌کند

o    دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور سرپرست انجام می‌دهد

 

شرح وظایف تلفنچی

o    برنامه و دستور کار را از سرپرست مربوطه دریافت میکند

o    دستگاه مرکزی تلفن و سایر دستگاهها را برای اطمینان از آماده بودن آنها بازدید میکند

o    به مراجعات تلفنی افراد پاسخ میدهد

o    ارتباط تلفنی داخلی یا خارج دانشگاه و بالعکس را برقرار و پیامهای تلفنی را برابر دستورالعملهای مربوطه انجام میدهد

o    ارتباط تلفنی با سایر نقاط کشور و احتمالاً خارج از کشور از طریق شبکه مرکزی تلفن و برابر دستور سرپرست مربوطه برقرار میکند

o    شماره تلفنهای مؤسسات،دانشگاهها و سازمانهایی را که دانشگاه با آنها ارتباط دارد گردآوری میکند

o    لیست شماره تلفنهای داخلی را تهیه مینماید

o    با شرکت مخابرات برای رفع خرابی تلفنهای شهری تماس میگیرد

o    تعمیرات جزئی را انجام میدهد و معایب و اشکالات اساسی را به سرپرست مربوطه اطلاع میدهد

o    از دستگاه تلفن مراقبت به‌ عمل می‌آورد

o    محل خدمت را در شیفت کار ترک نمیکند

o    مقررات اداری و اختصاصی و مصوبات دانشگاه و مسایل ایمنی و حفاظتی را رعایت میکند

o    دیگر کارهای مربوطه را برابر دستور سرپرست مربوطه انجام میدهد

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1392/10/30
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   5  دیروز:   4  کل مراجعات:   16202