جستجو:  
پنجشنبه 3 اسفند 1396

 
 
کمیته آموزش

کمیته آموزش

1


دبیر کمیته آموزش و بهسازی سرمایه انسانی

2

خدیجه طاهری

عضوکمیته آموزش و بهسازی سرمایه انسانی

3

رسول سلمان قاسم

عضوکمیته آموزش و بهسازی سرمایه انسانی

4


عضوکمیته آموزش و بهسازی سرمایه انسانی

5

مینونعمتی

عضوکمیته آموزش و بهسازی سرمایه انسانی

6

طاهره خلخالی

عضوکمیته آموزش و بهسازی سرمایه انسانی

7

خدیجه اشتیاقی

عضوکمیته آموزش و بهسازی سرمایه انسانی

8

کبری پورصفر

عضوکمیته آموزش و بهسازی سرمایه انسانی

9

فاطمه رعنایی

عضوکمیته آموزش و بهسازی سرمایه انسانی

10

فاطمه فلاحتکار

نماینده مرکز آموزش ، پژوهش های توسعه و آینده نگری

11

فاطمه حمید اوغلی

عضو و مسئول دبیرخانه کمیته آموزش و بهسازی سرمایه انسانی

12

سیده ربابه حسنی ضیابری

کارشناس آموزش معاونت توسعه مدیریت و منابع