جستجو:  
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396

 
 
کمیته آموزش

اعضاء کمیته آموزش در سال 1395

بهناز شیاری

سرپرست مدیریت توسعه سازمانی و تحول اداری دانشگاه

محمدرضا یگانه

مدیر نیروی انسانی

رسول سلمان قاسم

مدیر روابط دانشگاهی ، اموربین الملل و سمینارها و عضو کمیته

مینو نعمتی

کارشناس مسئول ارزشیابی و عضو کمیته

دکتر صبا فخریه

رئیس آموزش مداوم جامعه پزشکی و عضو کمیته

کبری پورصفر

رئیس اداره فرهنگی و عضو کمیته

خدیجه اشتیاقی

کارشناس مواد آرایشی و بهداشتی و عضو کمیته

صدیقه عبدالهی

کارشناس پرستاری

فاطمه رعنایی

کارشناس آموزش

فاطمه حمیداوغلی

کارشناس آموزش ( مسئول دبیرخانه کمیته آموزش )

سید ربابه حسنی

کارشناس آموزش