فراخوان زيرسيستم
چاپ

 

اعضاء کمیته پذیرش و نظام پیشنهادات در سال 93

 

بهناز شیاری

معاون مدیریت تشکیلات ، آموزش و بودجه برنامه ای و عضو کمیته نظام پذیرش و پیشنهادات

دکتر عبدالحسین امامی سیگارودی

مدیر هیئت علمی معاونت آموزشی و  عضو کمیته نظام پذیرش و پیشنهادات

رسول سلمان قاسم

مدیر روابط دانشگاهی ، امور بین الملل و سمینارها و  عضو کمیته نظام پذیرش و پیشنهادات

اعظم پورعبدی

کارشناس طبقه بندی مشاغل و مسئول دبیرخانه نظام پذیرش و پیشنهادات

گلبن عراق

کارشناس آمار و خدمات ماشینی و عضو کمیته نظام پذیرش و پیشنهادات

دکتر افشین جهش

کارشناس امور دارویی  و عضو کمیته نظام پذیرش و پیشنهادات

دکتر محمدرضا حسین زاده

کارشناس مسئول امور بیماریهای خاص و عضو کمیته نظام پذیرش و پیشنهادات

سید نوری عباسی

رئیس اداره امور عمومی معاونت بهداشتی و عضو کمیته نظام پذیرش و پیشنهادات

کبری پورصفر

رئیس اداره فرهنگی ، فوق برنامه  و عضو کمیته نظام پذیرش و پیشنهادات

سحر طالبی

حسابدار  و عضو کمیته  نظام پذیرش و پیشنهادات

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/09/29
چاپ
چاپ

 
 
 
 
 
 
 
توجه: جهت پیگیری و اطلاع از نتیجه پیشنهاد ارائه شده داشتن کد پیگیری و کد ملی وارد شده الزامی می باشد لذا به هنگام ورود کد ملی در تکمیل فرم دقت نمائید.
 
 
 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/03/06