جستجو:  
پنجشنبه 31 خرداد 1397

 
 
کارگروه توسعه مدیریت
چاپ

کارگروه توسعه مدیریت

1

دکتر شاهرخ یوسف زاده

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان

رئیس کارگروه

2

دکتر پیمان خانجانی

مشاور اجرایی ریاست دانشگاه

عضو

3

دکتر زهرا حصاری

معاون دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

4

دکتر شادمان نعمتی

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

5

دکتر محمد عباسی

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

6

دکتر محمدتقی آشوبی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

7

دکتر جمشید محمدی

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

8

دکتر حسین همتی

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو

9

دکتر افشین شفقی

معاون فرهنگی و دانشجوئی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عضو