جستجو:  
چهارشنبه 20 فروردین 1399

 
 
شرح وظايف رسته هاي شغلي
چاپ
 
     
 
 
شرح وظایف رسته های شغلی
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری گروه مهندسی سازمان >شرح وظایف رسته های شغلی > شرح وظایف رسته های شغلی
اقدام: شروع...
پوشه(ها): 8 | فایل(ها): 0 | مجموع: 0 ک.ب.
پایین
ناماندازهتاریخ به روز رسانی  
اداری-مالی پوشه
1398/07/30 19:00:54
اموراجتماعی پوشه
1398/07/30 19:00:55
آموزشی-فرهنگی پوشه
1398/07/30 19:00:44
بهداشتی-درمانی پوشه
1398/07/30 19:01:11
خدمات پوشه
1398/07/30 19:01:12
فناوری اطلاعات پوشه
1398/07/30 19:01:12
فنی-مهندسی پوشه
1398/07/30 19:01:14
هیات علمی پوشه
1398/07/30 19:01:14
بالا