سایت اصلی دانشگاه |  شنبه 10 اسفند 1398 English
جستجو:  
شاخص ها
شاخص تغذیه با شیر مادر در کودکان شهری = 79.8
شاخص تغذیه در کودکان روستایی= 83.6 
درصد مراقبت غیر پزشک سالمندان سال 96=  36.82
درصد مراقبت پزشک سالمندان سال 96 = 24.26
درصد آموزش گروهی شیوه زندگی سالم در سالمندان 60 تا 70 ساله  سال 96= 10.7
درصد مراقبت میانسالان سال 96 = 50.2.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/02/19
شاخص تغذیه با شیر مادر در کودکان شهری = 79.8
شاخص تغذیه در کودکان روستایی= 83.6 
درصد مراقبت غیر پزشک سالمندان سال 96=  36.82
درصد مراقبت پزشک سالمندان سال 96 = 24.26
درصد آموزش گروهی شیوه زندگی سالم در سالمندان 60 تا 70 ساله  سال 96= 10.7
درصد مراقبت میانسالان سال 96 = 50.2.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/07/21
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   0  دیروز:   0  کل مراجعات:   751