سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 3 اسفند 1396 English
جستجو:  
شاخص ها
شاخص تغذیه با شیر مادر در کودکان شهری = 79.8
شاخص تغذیه در کودکان روستایی= 83.6 
درصد مراقبت غیر پزشک سالمندان سال 95=  9/3
درصد مراقبت پزشک سالمندان سال 95 = 8/35
درصد آموزش شیوه زندگی سالم در سالمندان  سال 95= 48/8
درصد مراقبت میانسالان سال 95 = 11/73
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/04/18
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   536