سه شنبه 1 اسفند 1396
 
 
اعضاء کمیته تحقیقات دانشجویی

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

تعریف: 

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی، از اعضای هیات علمی است که با حکم ریاست دانشگاه منصوب می شود.
 
سرپرست کمیته آقای دکتر آرش زمینی عضو هیأت علمی و  استادیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشند.

 

 
وظایف سرپرست:

1) صدور حکم انتصاب دبیر بنا به پیشنهاد شورای مرکزی

2) نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحدهای تابعه

3) ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته

4) نظارت بر حسن اجرای مصوبات پژوهشی دانشگاه و کمیته

5)پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه
6) گزارش عملکرد کمیته به معاون پژوهشی دانشگاه
7) تعامل و همکاری با کمیته های عضو شبکه همکار
8) انتصاب و صدور حکم مسئول کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده
9) عضویت در شورای پژوهشی دانشگاه
 
دبیر کمیته
 

تعریف:

 دبیر با حکم سرپرست از میان دو نفر از اعضاء کمیته،  که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد می گردد، برای مدت یک سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید.

 
دبیر کمیته تحقیقات دانشجوئی :      
اقای مصطفی سودمند، دانشجوی ارشد پرستاری داخل جراحی، ورودی 95

 
وظایف دبیر
:

1) انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته

 

2) اجرای مصوبات شورای مرکزی کمیته پس از تایید سرپرست

 

3) انتصاب مسئولین واحد های کمیته

تبصره: تعداد و نوع واحدهای کمیته ها با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد.
 

4)هماهنگی بین واحدهای کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد های فوق

 

5) ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاست های شورای مرکزی

 

6) ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی

 
.

شورای مرکزی

 

تعریف: 

 
شورای مرکزی شورایی است متشکل از تعدادی اعضاء فعال کمیته که با رای مستقیم حاضرین درجلسه مجمع عمومی انتخاب و پس از تنفیذ حکم از جانب دبیرکمیته به مدت یکسال به این عنوان منصوب می گردند. تعداد اعضاء شورای مرکزی متناسب با تعداد اعضاء فعال کمیته بوده و 10 درصد اعضاء فعال هر دانشکده را شامل می شود . اعداد اعشاری به رقم بالاتر خود ارتقاء می یابند. روند تشکیل جلسات شورای مرکزی به صورت ماهانه یک جلسه می باشد. مسئولیت برگزاری جلسات بر عهده دبیر کمیته می باشد
.

وظایف شورای مرکزی:


1) تصویب سیاست گذاریهای یکساله علمی – پژوهشی، آموزشی و اجرائی که توسط دبیر ارائه می گردد.

2) تصویب آیین نامه داخلی کمیته .

3) نظارت برعملکرد دبیر.

 

اعضاء شورای مرکزی:

 

دانشکده بهداشت:

 
 محمد بنده پور، محترم نصیری زاده،زینب غلامی، نسیبه ذوالفقاری، رویا هاشمیان، فاطمه رمضانپور، عادل کامیاب،رضوانه عبادتی  
 

 

دانشکده پرستاری:
 

مصطفی سودمند، گلشن قاسمی، علی رجبی، میر­نوید شاد­سعادت، نسیم رسول­نیا، صدف سمنانی،محسن محمدی، سمانه میرزایی

 

دانشکده پزشکی:

 
امیر حسین علیزاده، جواد قنبر خواه،مرجان قربانی،  الیاس رجبی، حسین شعبانی، امیر حسین شمشادی، محمد رضا جاوید، هانیه شادرو، بهراد صفر پور، علی فاضلی، حسین محمدی، فائزه غریب پور،زهرا مهدی پور ، سید شهاب الدین میر جوادی
 

 

دانشکده داروسازی:

 
علی اثیمی، فاطمه حیدرزاد پهلویانی، سپیده علیدوست
 

 دانشکده دندانپزشکی: 

 
سعید روستا 
 

دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان:

 
 محمدحسین یکتای کوشالی

 
 
دانشکده بین الملل:

 
 

واحدهای دانشجویی کمیته تحقیقات

 

مسئول واحد

عنوان واحد

محمد بنده پور
 

واحد ارتباطات و فناوری اطلاعات

شورای پژوهشی

 

تعریف:

 
 شورای پژوهشی شورایی است جهت بررسی و تصویب طرح های تحقیقاتی پیشنهادی دانشجویان.
 

اعضای شورای پژوهشی:

 

· چهار عضو هیات علمی از دانشکده پزشکی ، گروه بالینی

· یک عضو هیات علمی از گروه آمار و اپیدمیولوژی

· چهار عضو هیات علمی از دانشکده پزشکی ،گروه های علوم پایه

· چهار عضو هیات علمی از دانشکده پرستاری و مامائی

· یک عضو هیات علمی از دانشکده دندانپزشکی

· یک عضو دانشجو از گروه مشاوره واحد پژوهش، و مجری طرح تحقیقاتی

· مدیر پژوهشی: آقای دکتر رسول تبری

· دبیرکمیته تحقیقات دانشگاه: خانم افروز حق دوست
 

· سرپرست کمیته تحقیقات دانشگاه: آقای دکتر محمد رضا محمودی
 

· کارشناس کمیته تحقیقات دانشگاه: خانم اعظم بیدریغ کسمائی

 

اعضاء شورای پژوهشی با حکم معاون پژوهشی برای مدت 2 سال انتخاب شده، در صورت غیبت غیرموجه بیش از 3 جلسه از عضویت در شورا حذف و عضو هیات علمی دیگری از همان دسته آموزشی جانشین می گردد. مسئولیت شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوئی بر عهده سرپرست می باشد. دعوتنامه هر جلسه همراه با دستور جلسه بین 5 تا 7 روز قبل از هر جلسه به اطلاع اعضاء رسانده می شود.

 

اهداف اصلی شورای پژوهشی به قرار زیر است:

 

1)هدف کوتاه مدت: ارائه نظر کارشناسی در خصوص طرحهای ارائه شده از طریق کمیته تحقیقات دانشجوئی

 

2)هدف بلند مدت: تلاش در جهت ارائه اولویتهای تحقیقاتی دراز مدت برای هدفمندترشدن طرحها.

 

شورای دانشکده ها

 

دانشکده پرستاری و مامایی:

 

مصطفی سودمند (دبیر دانشکده)،محسن محمدی (مسئول صدور گواهی کارگاه)، گلشن قاسم­ زاده (مسئول روابط عمومی)، ، علی رجبی(مسئول برگزاری کارگاه)، نسیم رسول­ نیا (مسئول انفورماتیک)، سمانه میرزایی (مسئول واحد نشریه)، ، میر­نوید شاد­سعادت (مسئول دفتر)،صدف سمنانی (مسئول واحد پژوهش در آموزش)، مصطفی سودمند (مسئول واحد ترجمه)،
 

دانشکده پزشکی:

 

امیر حسین علیزاده(دبیر دانشکده)،،مرجان قربانی(فیلد علوم پایه)، امیر حسین علیزاده، الیاس رجبی(فیلد انکولوژی)، حسین شعبانی(فیلد روماتولوژی)، امیر حسین شمشادی، محمد رضا جاوید، هانیه شادرو(فیلد نورولوژی)، بهراد صفر پورو جواد  قنبر  خواه(فیلد غدد)، علی فاضلی، حسین محمدی(فیلد قلب و عروق)، فائزه غریب پور،زهرا مهدی پور(فیلد گوارش) ، سید شهاب الدین میر جوادی(فیلد چشم)

دانشکده بهداشت:

 

محمد بنده پور (دبیر دانشکده)، نسیبه ذوالفقاری (مسئول نشریات)، عبد العظیم برومند (مسئول انفورماتیک)، ، محترم نصیری زاده (مسئول روابط عمومی و امور اجرایی)، زینب غلامی  (مسئول واحد آموزش)

 

دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی شرق گیلان:

محمدحسین یکتای کوشالی( دبیر دانشکده)

 
دانشکده داروسازی:
 

فاطمه حیدر زاد (دبیر دانشکده)،علی اثیمی(عضو شورای دانشگاه)، سپیده علیدوست

 

دانشکده دندانپزشکی:

 

سعید روستا( دبیر دانشکده)

 

دانشکده بین الملل:

 
 


تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/08/06