چهارشنبه 26 دی 1397
 
 
آدرس کمیته(Affiliation)
چاپ

Ø

*******************************

Ø (Affiliation) وابستـگی سـازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در مقالات فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

Ø (Affiliation) وابستـگی سـازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

گیلان در مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, Faculty of..., Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

مثال:

کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

*******************************

*******************************

Ø (Affiliation) وابستـگی سـازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در صورت همکاری با مرکز تحقیقات در مقالات فارسی:

کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات ...، دانشکده ...، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

Ø (Affiliation) وابستـگی سـازمانی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی

گیلان در صورت همکاری با مرکز تحقیقات در مقالات انگلیسی:

Student Research Committee, … Research Center, Faculty of..., Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

مثال:

کمیته تحقیقات دانشجویی، مرکز تحقیقات ارولوژی، دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

Student Research Committee, Urology Research Center, School of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

*******************************

*******************************

در مقالات فارسی و انگلیسی منتج از تحقیقات دانشجویی در بخش تقدیر و تشکر (Acknowledgments) الزاما موارد زیر لحاظ گردد:

Ø در بخش تقدیر و تشکر به شماره طرح مصوب تحقیقات دانشجویی اشاره گردد.

Ø در بخش تقدیر و تشکر به کمیته تحقیقات دانشجویی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان اشاره گردد.

*******************************

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/10/23
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   33