سایت اصلی دانشگاه |  چهارشنبه 3 بهمن 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف بهداشت خانواده
چاپ
معرفی
-

 ناهید قریب پارسا     کارشناس مامایی

بهداشت خانواده  امنه بخشی نژاد       کارشناس بهداشت خانواده

بهداشت خانواده سهیلا نعمت دوست  کارشناس بهداشت خانواده

  
فاطمه چربدست      کارشناس بهداشت خانواده    (واحد مادران)
 
شماره تماس واحد بهداشت خانواده: 44328510 
 
گروه واحد سلامت و جمعیت خانواده متولی طراحی، سیاست گذاری و نظارت بر اجرای برنامه های بهداشتی اولویت دار برای گروههای آسیب پذیرجامعه(مادران- نوزادان- کودکان- نوجوانان- زنان و سالمندان کشور ) است. سلامت خانواده یکی از برنامه های اصلی فعالیت های سازمان بهداشت جهانی از سال 1970 به بعد است که به زیر گرو ه های عمده زیر بخش می شود:
        بهداشت مادر و کودک    -   باروری انسان   -   تغذیه     - آموزش بهداشت   - بهداشت دوران سالمندی     
 اداره کل سلامت خانواده یکی از بزرگترین ادارات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است ، که وظیفه اصلی آن کاهش مرگ ومیر مادران و کودکان و فراهم کردن مراقبتهای اساسی برای جوانان  ، زنان و سالمندان کشور می باشد . تغییر شاخصهایی مثل میزان مرگ ومیر کودکان مادران ، نه تنها به عنوان شاخصهای بهداشتی یک کشور اهمیت دارد ، بلکه بعنوان معیار توسعه نیز در نظر گرفته می شود. بیش از 50 % خدمات جاری مراکز ارایه دهنده خدمات در بخش دولتی ( مراکز بهداشت شهرستانها ) به نوعی به فعالیتهای این اداره باز می گردد.
خدمات و توانمندیها :
خدمات سلامت خانواده در4سطح تعریف می شود:
-     سطح ملی     - سطح استانی   - سطح شهرستانی    - سطح مراکز بهداشتی درمانی
وظایف سلامت خانواده در سطح ملی عبارت است از :
-      نظارت بر کیفیت فعالیتهای جاری در سطوح مختلف ارایه خدمات
-      طراحی مدل پایش ها و ارزشیابی برنامه ها
-      آموزش عمومی پرسنل مجری برنامه برای رسیدن به یک باور و اقدام مشترک
-      تعیین مسیر کلی برنامه ها ، جهت گیری یهای آینده بایدها و نبایدها درهربرنامه
 وظایف سلامت خانواده در سطح استانی عبارت است از :
-      تعیین مهمترین موانع ارتقای سلامتی مردم استان
-      طراحی برنامه های مقابله با موانع
-       اجرای برنامه های ملی
-      نظارت بر نحوه ی ارایه خدمات در سطح شهرستان
-      تدارک و توزیع دارو و تجهیزات بفرا خور برنامه
     وظایف سلامت  خانواده در سطح شهرستان عبارت است از :
      شناسایی مشکلات طراحی برنامه بر اساس مشکلات مشاهده شده   - اجرای برنامه های ملی و استانی   - نظارت و پشتیبانی
وظایف سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی در دو شاخه تعریف می شود :
الف ) مراکز بهداشتی درمانی روستایی         ب) مراکز بهداشتی درمانی شهری 
الف ) شرح وظایف کارکنان  واحد سلامت خانواده درمراکز بهداشتی درمانی روستایی :
     اجرای برنامه های ملی ، استانی ، شهرستانی
     نظارت بر فعالیتهای خانه های بهداشت
     تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز 
ب ) شرح وظایف کارکنان واحد سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی شهری :
      ارائه خدمات به مادران باردار
     ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال
     ارائه خدما ت تنظیم خانواده
     ارائه خدمات به سالمندان
    اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
 خدمات و توانمندیهای کارشناسان سلامت خانواده در مرکز بهداشت شهرستان
 شناسایی مشکلات منطقه
-     الویت بندی مشکلات
-     برنامه ریزی
-     پایش و ارزشیابی برنامه ها
-     نظارت بر مراکز محیطی
-     پیگیری کمبود و مشکلات مراکز محیطی
-    اجرای برنامه ها و طرح های ملی و کشوری
-     حمایت از مادران باردار آسیب پذیر
-      آموزش پرسنل محیطی
-   - تشکیل کمیته های بررسی علل مرگ ومیر مادران باردار دراثر عوارض بارداری و زایمان
 
تشکیل کمیته های مرگ ومیر کودکان یکماهه تا 59 ماهه
-      -هماهنگی با بیمارستانها جهت انجام توبکتومی ( عمل لوله بستن) خانم های واجد شرایط عمل توبکتومی
 خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری:
-   ار ارائه  خدمات به مادران باردار
-      ارائه خدمات به کودکان زیر 8 سال
-      ارائه خدما ت تنظیم خانواده
-      ارائه خدمات به سالمندان
-      اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
خدمات و توانمندیهای پرسنل سلامت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی روستایی :
      - نظارت بر خانه های بهداشت
      -ارائه خدمت به مادران باردار
      -انجام معاینات دوره ایی  زنان فاصله گذار
      - اجرای کلاس های آموزشی جهت بهورزان
      - تامین تجهیزات و داروها ی مورد نیاز
      - پی گیری کمبود های خانه های بهداشت
      - اجرای برنامه های ملی ، استانی و شهرستانی
-  نظارت بر توزیع شیر مصنوعی در خانه های بهداشت
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/11/05
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   2  کل مراجعات:   1955