سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد نظارت بر درمان
چاپ

شرح وظایف کارشناس مسئول نظارت بر درمان

·         نظارت برکمیت وکیفیت عملکرددرمانی کلیه مراکزدرمانی تحت پوشش(مطب پزشکان ودندانپزشکان،بیمارستانها،درمانگاهها،مراکزبهداشتی درمانی،مراکزسوئ مصرف مواد،دفاترکارمامایی،بینایی سنجی یاعینک سازی طبی،مراکزمشاوره وخدمات پرستاری ،موسسات فیزیوتراپی،آمبولانس خصوصی و...

·         تکمیل وپایش فرمها،معیارهاواستانداردهایی که بایددربرنامه های نظارتی مراکزدرمانی مدنظرقرارگیرد.

·         شرکت درجلسات وهمکاری باواحدهای درون بخشی وبرون بخشی که به نحوی با نظارت ، کنترل مرتبط بامراکزدرمانی تحت پوشش درارتباط می باشند.

·         بازرسی واظهارنظرنسبت به عملکرد ، نقاط قوت وضعف وکارایی مراکز درمانی و پیشنهادراهکارهای اجرایی به مراکزموردبررسی.

·         انعکاس وارسال دستورالعملها وضوابط نظارتی درمانی واجرایی کشوری درخصوص مسائل درمانی به مراکزتابعه.

·         جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی ،  پزشکان و پیراپزشکان اعم از دولتی و بخش خصوصی

·         بررسی ورسیدگی به شکایات درمانی واصله در جهت ارتقا کیفی خدمات .

·         نظارت براجرای تعرفه های مصوب درکلیه مراکز درمانی.

·         بررسی و تکمیل مدارک و پرونده های خدماتی و درخواست پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی و ارسال مدارک متقاضیان به دانشگاه علوم پزشکی جهت صدور و موافقت اصولی و مجوز پروانه بهره برداری تاسیس

·         کشف فعالیت های غیر مجاز درمانی به منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و تعطیلی مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی غیر مجاز

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   1  کل مراجعات:   795