سایت اصلی دانشگاه |  پنجشنبه 27 دی 1397 English
جستجو:  
شاخصهای واحد بهداشت محیط
چاپ

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سیاهکل با داشتن تعداد 768 مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و تعداد 110 اماکن عمومی مشمول ماده  13 میباشد که در مجموع 958 نفر شاغل در این مراکز فعالیت می نمایند

شاخص های هدف بهداشت محیط بر اساس استاندارد های استانی و کشوری تنظیم و به شرح زیر می باشد:

 

ردیف

عناوین شاخص ها

شهرستان

استانی

کشوری

1391

1392

1391

1388

سالانه

سالانه

سالانه

سالانه

1

در صد خانوارهای روستایی که به آب آشامیدنی دسترسی دارند

99.3

99.5

87.4

94.7

2

درصد خانوارهای برخوردار از شبکه عمومی آب آشامیدنی

98.3

98.3

69.8

89.9

3

در صد خانوارهای روستایی دارای توالت بهداشتی

85.8

85،8

87.4

70.6

4

در صد خانوارهای روستایی که زباله را به روش بهداشتی جمع آوری و دفع می نمایند

91.7

91.9

81

72.5

5

در صد خانوارهای روستایی که فضولات حیوانی را بروش بهداشتی جمع آوری و دفع مینمایند

88.3

88.7

63.8

68.4

6

در صد اماکن عمومی دارای معیارهای بهسازی و بهداشتی مناطق شهری

98.8

98،8

97.3

86.7

7

در صد اماکن عمومی دارای معیارهای بهسازی و بهداشتی مناطق روستایی

92.8

92

94.4

86.1

8

درصد مراکز تهیه و توزیع وفروش موادغذایی دارای معیارهای بهسازی وبهداشتی مناطق شهری

98.5

98،3

95.3

91.3

9

در صد مراکز تهیه و توزیع وفروش موادغذایی دارای معیارهای بهسازی و بهداشتی مناطق روستایی

86.1

88،9

83

85.9

10

درصد مراکز و اماکن بین راهی دارای معیارهای بهسازی و بهداشتی

91.7

88،2

93.1

-

11

در صد کارکنان مراکز و اماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند ( مناطق شهری )

95.6

87

87.5

83.4

12

در صد کارکنان مراکز واماکنی که دارای کارت معاینه پزشکی معتبر هستند( مناطق روستایی )

87.4

86،8

77.3

79.6

13

در صد مراکز بهداشتی درمانی شهری که از نظر بهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند

92.3

92.3

67.4

64.3

14

در صد مراکز بهداشتی درمانی روستایی که ازنظربهداشت محیط دارای شرایط مطلوب هستند

96

96

81.7

74.2

15

درصد نمونه های شبکه های آب مناطق شهری که از نظرآزمایشات باکتریولوژیکی مطلوب بوده اند

97

97،8

99

96.6

16

درصدنمونه های شبکه های آب مناطق روستایی که ازنظرآزمایشات باکتریولوژیکی مطلوب بوده اند

81.3

90

91.3

83.8

17

درصد نمونه های شبکه های آب مناطق شهری که از نظرآزمایشات شیمیایی مطلوب بوده اند

100

100

80

-

18

درصدنمونه های شبکه های آب مناطق روستایی که ازنظرآزمایشات شیمیایی مطلوب بوده اند

80

50

98.4

-

 پرسنل فعال در واحد بهداشت محیط شهرستان بمنظور نظارت و بازرسی اماکن و مراکز تحت پوشش به شرح جدول زیر می باشند:

 

تعداد پرسنل

نوع استخدام

مدرک تحصیلی

رسمی

پیمانی

طرحی

قراردادی

کارشناسی ارشد

کارشناسی

کاردانی

9

4

3

1

1

1

4

4

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   844