سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
شاخصهای واحد بهداشت حرفه ای
چاپ

نام شاخص

ردیف

درصدکارگاههای تحت پوشش بازدید

1

درصدشاغلین معاینه شده

2

درصدکارگاههای معرفی شده به مراجع قضایی

3

درصدشاغلین معاینه شده

4

درصداندازه گیری روشنایی محیط کار

5

درصداندازه گیری صدای محیط کار

6

درصدکارگاههای مشمول دارای کمیته حفاظت فنی

7

درصد استفاده از وسایل حفاظت فردی

8

درصداعلام نواقص صادر شده

9

درصداخطارمهلت دارصادرشده

10

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اورگردوغیار

11

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اورسروصدا

12

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اورروشنایی

13

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اورگازوبخار

14

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اوردودودمه

15

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اورگردوغیار

16

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اوروضعیت نامناسب بدن

17

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اورحمل بار

18

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اورابزارکارنامناسب

19

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اورسرما و رطوبت

20

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اورگرما

21

درصدکارگاههای دارای عامل زیان اورتماس باموادشیمیایی

22

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   0  کل مراجعات:   787