سایت اصلی دانشگاه |  یکشنبه 30 دی 1397 English
جستجو:  
معرفی و شرح وظایف واحد آموزش بهداشت
چاپ

اهم فعالیتهای اجرایی وشرح وظایف واحد آموزش بهداشت

تدوین برنامه عملیاتی

شرکت درجلسات وکمیته های درون بخشی وپیگیری اجرای مصوباتی که برعهده واحد آموزش بهداشت میباشد

شرکت دربرخی کمیته های برون بخشی

شرکت دراجرای برنامه های مناسبتی مرتبط با سلامت(سلامت مردان ایرانی-سرطان-سلامت بانوان ایرانی-سلامت روان-هفته سلامت و...)

پایش ونظارت بررعایت استانداردها در فرایند آموزش وارتقای سلامت درمراکز وخانه های بهداشت تابعه

برگزاری کارگاه وکلاس آموزشی باتهیه پره تست وپست تست

صدور گواهی آموزشی کارگاه

برگزاری همایش

شرکت درهمایشهای استانی

مشارکت درگسترش برنامه های حامی سلامت درمنطقه تحت پوشش(پایگاههای مقاومت بسیج-مدارس مروج سلامت-محیطهای کار-مراکز ارائه خدمات سلامت-کارگروه قلب وعروق-طرح ملی فشارخون و...

تدوین برنامه پایش فصلی

آموزش به نیروهای جدیدالورود به سیستم بهداشتی

شرکت درویزیت رایگان وارائه خدمات آموزشی به مراجعین

برنامه ریزی ،هماهنگی وبرگزاری کلاسهای آموزشی بسیجیان وخانواده های ایشان

برنامه ریزی ،هماهنگی وارسال مطالب آموزشی جهت ایراد سخنرانی امام جمعه محترم شهرستان درمناسبات بهداشتی

جلب حمایت مسئولین شهرستان ازبرنامه های آموزش وارتقائ سلامت

جلب حمایت وهمکاری درون بخشی برای پیشبرد برنامه های آموزش وارتقای سلامت

مشارکت درطراحی واجرای برنامه های ترویج برنامه های سبک زندگی سالم بارویکرد مناسب درشهرستان

جمع آوری،تحلیل،گزارش وبازخوردآمارمربوط به فعالیتهای آموزش سلامت مراکز وخانه های بهداشت تابعه

نیازسنجی آموزشی براساس اولویتهای شهرستان

طراحی واجرای برنامه های آموزشی براساس نتایج حاصل ازنیازسنجی

ترویج سبک زندگی سالم بارویکرد مناسب درشهرستان

توسعه برنامه های مشارکتی وتقویت تشکلهای داوطلبانه درحوزه سلامت درشهرستان

همکاری وحمایت درایجادوتوسعه علمی رسانه ها وبانک های اطلاعاتی آموزش درشهرستان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/04
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   2  دیروز:   1  کل مراجعات:   859