جمعه 28 دی 1397
 
 
قوانین و مقررات
چاپ

                                                                                « قوانین و مقررات انضباطی »               

قانون:

قانون مجموعه ای ازقواعد الزام آوری است که به وسیله مجالس ویژه تصویب میگردد، اگردرتعریف به جای عبارت مجالس ویژه از اصطلاح مراجع صلاحیت داراستفاده شود تعریف قانون به معنای اعم بدست می آید.

تخلف اداری و فساد اداری چیست؟

عبارت است از تجاوز مامور دولت از مقررات اداری در حین انجام وظیفه یا اعمالی که به شئون اداری او صدمه وارد نماید.

تخلف انتظامی چیست؟

تخلف انتظامی درواقع نقض مقررات صنفی توسط فردیا افراد که دریک صنف می باشند، مانندسازمان نظام پزشکی

انواع مسئولیت حقوقی:

1- مسئولیت مدنی 2-مسئولیت کیفری

تعریف مسئولین مدنی : این است که قابل تبدیل شدن به پول  و قابل بیمه شدن است وجنبه خصوصی داردودرهرمورد که شخص موظف به جبران خسارت است ، ضرر متوجه خود شخص خصوصی است و با رضایت شخص خاتمه پیدا می کندمثل انواع قصور پزشکی که منجر به ضرر و زیان بیمار می شود.

 مسئولیت کیفری:جرمی از جرائم مصرح در قانون است و شخص به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون خواهد رسید و در این مسئولیت ضرر متوجه جامعه است و جنبه عمومی دارد و قابل  تبدیل شدن به پول و بیمه شدن نیست، هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است ،  صدور گواهی های خلاف واقع ،سقط جنین جنایی و ... مواردی از مسئولیت کیفری است.

ارزشهای سازمانی:

امانت داری یکی از مهمترین ارزشهای سازمانی این بیمارستان است ، احترام به منافع مشتریان به ویژه بیماران ازجایگاه والایی برخوردار است،پایبندی به قسم نامه پزشکی ، اعتقاد به ارزشهای والای اخلاق پزشکی در بین کلیه پرسنل درمانی ، تشخیصی و اداری از ارکان این بیمارستان است و رعایت ارزشهای دینی و اعتقادی و قانون مداری جزء لاینفک فعالیتهای پرسنل این مجموعه است.

مقررات اداری بیمارستان:

*رعایت حجاب کامل اسلامی و توجه به موازین شرعی ، اخلاقی و انسانی

 *رعایت یونیفرم رسمی و نصب اتیکت مشخصات فردی

تبصره : لباس فرم رده های مختلف کادر پرستاری به شرح ذیل است.

*لباس سوپروایزر و پرستاران

 خانمها : مقنعه ، شلوارو روپوش سرمه ای  (با دو نوار بر روی آستین ، برای مترون و سوپروایزر )وبرای( پرستاران یک نواربر روی آستین)

 آقایان : شلوار سرمه ای و روپوش سفید یرای پرستاران مرد

ساعات ورود و خروج پرسنل بیمارستان شهدای رضوانشهر: 

ساعات کار پرسنل گروه پرستاری و مامایی به قرار زیراست

صبحکار         7/30 ورود            14/30 خروج

عصرکار        13/30 ورود           20/30 خروج

شبکار         19/30 ورود            8/30 خروج

ساعت کار بخش اداری         7/30 ورود        14/30 خروج

* رعایت ساعت ورود و خروج الزامی است و  تاخیر در ورود و تعجیل در خروج نشانه بی نظمی بوده و مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

کلیه پرسنل هنگام ورود و خروج باید از تایمکس اقدام نمایند.

*درصورت عدم ثبت ورود و خروج توسط دستگاه تایمکس مراتب به مسئول و یا سر پرستار بخش و دفتر پرستاری اطلاع داده شود.

* به مستخدمی که در هر ماه بیش از 4 بار تاخیر در ورود و تعجیل در خروج  غیر موجه داشته باشند و جمع مدت تاخیر مزبور به بیش از 4 ساعت در ماه باشد در قبال مجموع تاخیر برای ماه اول و دوم کتبا اخطار داده و برای ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطی به میزان 30 % و ماه چهارم 50% و ماه پنجم 100% و به مدت یکماه کسر خواهد شد و در صورت تکرار ، پرونده مستخدم به جهت رسیدگی به هیآت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع می شود.

تعویض شیفت:

چون تعویض شیفت های بی مورد باعث ایجاد مشکلات در ارتباط با برنامه ریزی میگردد، لذا با توجه به اجرایی شدن قانون ارتقاء بهره وری ، تعویض شیفت ها بایدبا رعایت قوانین خاص باشدودرصورت نیاز مبرم فقط نامه جابجایی که به امضاء دوطرف و با موافقت سرپرستار و مدیر خدمات پرستاری  رسیده باشد قابلیت اجرایی دارد.

مرخصی استحقاقی :

هریک از پرسنل استخدامی میتوانند در ازاء یک ماه کارکرداز 2/5  روز مرخصی استحقاقی استفاده نمایند.

استفاده از مرخصی بیش از4ماه در سال مجاز نیست.

استفاده از مرخصی اضطراری با موافقت سرپرستار یا سوپروایزر کشیک مجاز است.

درخواست مرخصی باید از سوی پرسنل و با ثبت امضاء برگ مرخصی استحقاقی باشد و پس از موافقت مسئول و یا در بخشهای درمانی سرپرستار ودرنهایت دفتر پرستاری قابلیت اجرای دارد.

مرخصی درخواستی ماهانه پرسنل ، قبل از تنظیم برنامه باید به اطلاع سرپرستار رسیده تادر صورت امکان با در نظر گرفتن کلیه درخواست ها در برنامه بخش گنجانده شود.

سرپرستار می تواند با توجه به تنظیم برنامه بخش  ، کمبود نیرو ، درخواست مرخصی چندنفر در زمان واحد،با مرخصی پرسنل موافقت ننماید.

پرسنل درطول سال در صورت امکان می توانند از یکماه یا بیشتر از مرخصی با توجه به بخشنامه استفاده نمایند.

در پایان هرسال مرخصی باقیمانده (کمتر از 15 روز)باید بصورت ذخیره درخواست و ذخیره شود.

مستخدم موظف است به طریق مقتضی قبل از درخواست مرخصی از استحقاق خود برای استفاده از مرخصی مورد نظر اطمینان حاصل کند و در صورت عدم کنترل توسط مستخدم و نیز عدم استحقاق مستخدم ، از مرخصی استفاده شود ، غیبت محسوب میگردد.

اگرمستخدم رسمی فوت شود و استحقاق مرخصی داشته باشد حداکثر 4 ماه حقوق و فوق العاده مربوط به او بابت مرخصی استحقاقی به وارث قانونی وی پرداخت خواهدشد.

مرخصی استعلاجی:

مرخصی زایمان بعنوان مرخصی استعلاجی محاسبه میشود و طبق قانون در حال حاضرمرخصی زایمان به مدت 9 ماه می باشد.

بامستخدمی که در حال استفاده ازمرخصی استحقاقی ، بیمارشود مطابق مقررات رفتارشده و مرخصی استحقاقی استفاده نشده وی ذخیره و به جای آن ، مرخصی استعلاجی محسوب میشود.

 

برگه های مرخصی استعلاجی یک ماه و بیشتر در کمسیون پزشکی شهرستان مطرح و سپس به کمسیون پزشکی استان ارائه می شود.

برگه های مرخصی استعلاجی توسط خود پرسنل ارائه می شود.

برگه های مرخصی استعلاجی ارائه شده در ابتدای شیفت قابل قبول نبوده و در صورت لزوم، پرسنل باید در بیمارستان بستری شود.

استعلاجی فقط در تاریخ ذکر شده و در برگه مرخصی استعلاجی قابل استفاده است و در سایر موارد باید از مرخصی استحقاقی یا آف استفاده شود.

مرخصی استعلاجی پس از تایید سر پرستار یا سوپروایزر کشیک و تایید نهایی مدیر خدمات پرستاری در دفتر مرخصی ها در برگ مخصوص هر پرسنل ثبت و سپس به دبیرخانه ارائه شود.

مرخصی بدون حقوق:

استفاده از مرخصی بدون حقوق موقوف به اختتام دوره آموزشی بوده و فقط در موارد زیر ممکن است.،

مستخدم استحقاق مرخصی نداشته و نیاز به استفاده از مرخصی مسلم باشد.

مستخدم استحقاق مرخصی،قصد ادامه تحصیل داشته و مدارک لازم را ارائه نماید .

مستخدم استحقاق مرخصی ،ناگزیر باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت کند.

مستخدم استحقاق مرخصی ،پس از استفاده از 4ماه مرخصی استعلاجی سالانه به علت ادامه همان بیماری یا ابتلاء به بیماری دیگر قادر به خدمت نباشد و بیماری او هم صعب العلاج تشخیص داده نشود.

مستخدم باید تقاضا نامه استفاده از مرخصی بدون حقوق را با ذکر علت و مدت آن به مسئول مربوطه ارائه دهد.

دراحتساب مرخصی، روز ،ماه وسال طبق تقویم رسمی کشور بوده و در مرخصی روزانه ماه، سی روز محسوب می شود .

پاس ساعتی:

پاس اول و آخر وقت کاری برای گروه پرستاری و مامایی ممنوع است،در صورت نیاز مبرم با موافقت سر پرستار یا سوپروایزر کشیک قابل استفاده می باشد.

جهت استفاده از مرخصی ساعتی برگه های مربوط را باید از دفتر پرستاری و پرسنل اداری از دبیر خانه دریافت کنند.

پس از تکمیل برگه مرخصی ساعتی و موافقت مسئول مربوطه توسط مدیر و یا مدیر پرستاری یا سوپروایزر کشک تایید می شود.

تمامی برگه های پاس ساعتی قبل از خروج از بیمارستان به دفتر پرستاری تحویل داده می شود.

مرخصی ساعتی که توسط پرسنل استفاده می شود در دفتر مخصوص ثبت می شود .

پاس ساعتی در پایان ماه توسط سر پرستار جمع بندی و در ارزشیابی دخالت داده می شود.

(به ازای هر هفت ساعت استفاده از مرخصی ساعتی یک روز مرخصی استحقاقی محاسبه می شود.در طول یکسال این مدت نباید از 12روز تجاوز کند.استفاده از پاس شیر ،جهت پرسنلی که دارای نوزاد شیرخوار هستند با موافقت سرپرستار و سوپروایزر کشیک میسر است تا حد امکان مشروط برآنکه با ساعت کاری بخش تداخل نداشته باشد.)

 

 

 

 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/10/30
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   1  دیروز:   0  کل مراجعات:   69