چهارشنبه 3 بهمن 1397
 
 
لیست اسامی پزشکان بیمارستان شفا
چاپ

 
دکتر هادی رحیمی
رشته تخصصی: روانپزشکی
 
نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا
 
 تلفن محل کار: 6666268 
 
آدرس پست الکترونیکی:  rrahimi49@yahoo.com 
 
 
 
 
دکتر کیومرث نجفی
رشته تخصصی: روانپزشکی
 
نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا
 
 تلفن محل کار: 6666268
 
آدرس پست الکترونیکی: Kkiomars@yahoo.com   -    K-nagafi@gums.ac.ir 
 
  
دکتر هما ضرابی
رشته تخصصی: روانپزشکی
 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 
تلفن محل کار: 6666268
 
آدرس پست الکترونیکی:                    drzarabi@gums.ac.ir 
 dr_zarrabi2000@ yahoo.c                                  هیئت علمی - استادیار  
 
 
دکتر نگین وثوق
رشته تخصصی: روانپزشکی
 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 
تلفن محل کار: 6666268
 
آدرس پست الکترونیکی:  
 
 
دکتر ربابه سلیمانی
رشته تخصصی: روانپزشکی
 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 
تلفن محل کار: 6666268
 
آدرس پست الکترونیکی: soleimani.dr@gmail.com  
هیئت علمی - استادیار
 
 
دکتر مریم کوشا
رشته تخصصی: فوق تخصص روانپزشکی اطفال 
 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 
تلفن محل کار: 6666268
 
آدرس پست الکترونیکی:  Kousha@yahoo.comMaryam
هیئت علمی - استادیار
 
 
 
 
دکتر حشمت اله موسوی رینه
رشته تخصصی: روانپزشکی
 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا

 
تلفن محل کار: 6666268
 
آدرس پست الکترونیکی:  
 
 
دکتر سیگارودی
رشته تخصصی: روانپزشکی
 

نشانی محل کار: رشت، مرکز روانپزشکی شفا                                          

 
تلفن محل کار: 6666268
 
آدرس پست الکترونیکی:  
 
 

 
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/31
 
     
 
 
آمار مراجعات
آمار این صفحه  امروز:   8  دیروز:   10  کل مراجعات:   14364